Velg en side

I hvilke tilfeller kan kommunene stille krav om utskiftning av hele den private stikkledningen for vann av galvanisert stål til en abonnent? Hvilken begrunnelse bør/skal ligge til grunn for vedtaket?

Et eksempel: Når det har vært en lekkasje på en galvanisert stikkledning for vann, kan vi med en eller annen hjemmel kreve hele denne ledningen skiftet ut med den begrunnelse at det siden har vært lekkasje på denne ledningen en gang så er det fare for nye vannlekkasjer? Hva da i så fall med naboens og alle andre abonnenters stikklednigner av samme type mtp likeprinsippet? (Om man letter på jordmassen over disse  ledningene til andre  abonnenter så vil lekkasjer synliggjøre seg på flere/mange av disse ledningene.)

Kan Pbl §29-6 eller/og §31-3 benyttes?

07.05.2012

Pbl § 29-6 tredje ledd kan anvendes dersom kommunen mener en teknisk installasjon eller anlegg er til ulempe for omgivelsene. Denne bestemmelsen er nok ikke myntet på ulemper som akutt oppstår på grunn av en feil ved den tekniske installasjonen eller anlegget, da er det nok mer naturlig å bruke pbl § 31-3.

Etter § 31-3 må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av hva som skal til for at det ikke skal være «fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø». Hvis det vil være fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø at man ikke skifter hele ledningen, kan kommunen pålegge dette. Det samme gjelder naboens ledning. Bestemmelsen er en videreføring av den gamle lovens § 89. De dommene jeg har sett etter den gamle bestemmelsen omhandler sikring av bygninger som står i fare for å rase sammen.

Da Standard abonnementsvilkår ble utarbeidet i 2008 ble det konstatert at det kan være vanskelig å finne hjemmel i lov/forskrift for å pålegge utbedring av private stikkledninger for vann som har lekkasjer. Det ble derfor tatt inn bestemmelser om dette i de administrative bestemmelser. Tydeligst er dette i pkt. 3.7, siste avsnitt i de administrative bestemmelser:

Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og omlegging av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg som ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative og tekniske bestemmelser, eller foreta andre kompenserende tiltak. Dette gjelder i den grad forholdet kan ha betydning for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg.

Kommentar: Som eksempel på dette kan nevnes:
– lekkasjer
– ulovlige påslipp på offentlig avløpsanlegg, herunder fett og miljøskadelige stoffer
– manglende overhøyde mellom topp hovedledning og laveste vannlås i bygning
– manglende tilbakestrømningsbeskyttelse i abonnentens vannledningsnett, jf. pkt. 2.4 i abonnementsvilkårenes tekniske bestemmelser.

Temaet er også berørt i pkt. 1.5 og 3.2 i de administrative bestemmelsene.

Pkt. 1.5, første del:
”Kommunen kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet dersom de er i strid med de administrative eller tekniske bestemmelsene i disse abonnementsvilkårene, eller med plan- og bygningsloven med tilhørende tekniske forskrift (TEK). Dette gjelder uavhengig av den myndighet som kommunen er tillagt etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven når det gjelder krav om reparasjon av anlegg. Kommunen kan etter forutgående varsel få arbeidet utført for abonnentens regning dersom slikt pålegg ikke etterkommes. Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få utført uten forutgående varsel.»

Pkt. 3.2, første avsnitt:
”Abonnenten er ansvarlig for at funksjonskravene og de tekniske kravene i tekniske bestemmelser, og i plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift, overholdes i hele anleggets levetid. Dette gjelder også krav om at det private vann- og avløpsanlegget til enhver tid skal være tett, samt at de til enhver tid gjeldende krav til overhøyde mellom innvendig topp hovedledning i forgreningspunktet og laveste avløpsåpning i bygning (for eksempel sluk i kjeller) blir oppfylt. Dersom avløpsvannet pumpes, gjelder tilsvarende høydekrav målt til det høyeste punktet (gravitasjonspunktet) på pumpeledningen.”

Merk her at de tekniske kravene gjelder i hele anleggets levetid.

Om faren for nye vannlekkasjer er god nok begrunnelse, må bli en faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle, basert på ledningens alder og tilstand. Som regel ser vel også huseieren fordelene med å skifte ut en ledning med høy risiko for nye lekkasjer.

Kategorier Diverse