Velg en side

Kommunen har et eldre boligområde hvor mange av husene har vann og avløp koblet inn via kjeller. Området ligger stort sett i kotehøyde 2. De senere årene har kommunen separert gamle fellesledninger og lagt dem med foreskrevne avstander og så mye fall som mulig i dette lavtliggende området. Dette har ført til at vi nå har store problemer med tilbakeslag ved litt større nedbørsmengder og høyvann. Fallprosenten på ett av strekkene er helt nede i 5 %. Fall inn til husene er i beste fall minimal, i verste fall er det motfall. Kravet om minimum 900 mm mellom laveste monterte vannlås og topp i tilkoblingspunktet på kommunal avløpsledning oppfylles nok ikke i noen av disse boligene.

  • Kan vi pålegge huseierne å koble om sitt eksisterende VA-anlegg?

  • Kan vi forby installasjoner via kjeller?

  • Evt. andre tiltak som kan gjøres i tråd med regelverk?

21.07.2015

Etter forurensningsloven § 22 annet ledd kan kommunen (forurensningsmyndigheten) kreve at huseier foretar tilsvarende omlegging og utbedring som kommunen har foretatt. I tillegg kan kommunen kreve dette når «særlige grunner» tilsier det. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det. Norsk Vann har utarbeidet standardbrev for pålegg om separering.

Dette innebærer at kommunen i hvert fall kan pålegge huseierne å separere avløpsledningene, i og med at kommunen har gjort det samme. Bestemmelsen er primært gitt med tanke på at avløpsledningene skal være tette, og ikke forurense grunnen. Forarbeidene nevner ikke noe om forebygging av tilbakeslag hos huseier, men dette er jo også en forurensning, selv om den skjer inne. Forurensningen rammer imidlertid ikke andre enn huseier. Jeg mener likevel at kommunen kan hjemle pålegg til huseiere som er utsatt for tilbakeslag om å koble om et eksisterende VA-anlegg i forurensningsloven § 22 annet ledd, der omkobling er praktisk mulig og ikke innebærer en urimelig kostnad som forebyggende tiltak.

Etter standard abonnementsvilkår punkt 1.2 gjelder kravet om overhøyde også for eksisterende abonnenter. Det hjemler ikke pålegg om å koble om for de som har lavere overhøyde eller forbud mot installasjoner via kjeller. Det hjemler nok likevel at kommunen kan nekte å godkjenne nye installasjoner som skjer via kjeller. Dette vil ende opp som et spørsmål om hvem som blir ansvarlig for å erstatte skaden etter tilbakeslag. Det vil både få betydning i forholdet mellom huseiere og deres forsikringsselskap og for i hvilken utstrekning forsikringsselskapet kan kreve regress fra kommunen.

De boligene som ikke har nødvendig overhøyde bør uansett gjøres oppmerksomme på kravene i abonnementsvilkårene og konsekvensene av at de ikke har tilstrekkelig overhøyde, så vil trolig kommunen kunne fritas ansvar for erstatte tilbakeslagsskader. Her kan det jo også være aktuelt å anbefale installasjon av tilbakeslagsventil eller pumpe.

Der kommunen ikke oppnår 90 cm overhøyde og huseier får en dårligere ordning etter separeringen, bør kommunen vurdere å installere tilbakeslagsventiler (evt. ved at kommunen kan bekoste tilbakeslagsventilen, mens huseier selv står for driften). Huseier bør selv gjøre tiltak i de tilfeller han hadde motfall på ledningen eller hadde en overhøyde på mindre enn 90 cm før anleggsstart. Taknedløp som er tilkoblet det offentlige avløpsnettet bør vurderes frakoblet for å frigjøre kapasitet i ledningsnettet. Hjemmelsgrunnlaget for dette er Standard abonnementsvilkår og/eller forurensningsloven §22. Norsk Vann har utviklet standardbrev for krav om frakobling av taknedløp.

Sårbarheten i området bør formidles til byggesaksavdelingen, slik at bruksendring fra grovkjeller til kjeller med rom for varig opphold bare tillates hvis huseier kan dokumentere tilfredsstillende sanitærløsninger. Tilsvarende bør kommunen følge opp kjellere med rom for varig opphold i etterkant av regress-saker. Kjellere som ikke er byggegodkjent bør få en ulovlighetsoppfølging som også kan benyttes i avslagsbrev til forsikringsselskapene.

Kategorier Diverse, Erstatning