Velg en side

Hvilken hjemmel skal vi bruke for å kunne pålegge utbedring ved feilkobling av avløp og overvannsledning hos privatperson?

17.08.2016

Pålegg om retting av feilkoblinger kan dere hjemle i forurensningsloven § 22 annet ledd annet punktum: «Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det.» I følge forarbeidene foreligger det særlige grunner når forurensningssituasjonen tilsier slik omlegging eller utbedring. Feilkobling er en forurensningssituasjon, ved at spillvann blir ført direkte til en resipient. Utslipp av sanitært avløpsvann regnes som forurensning, jf. forurensningsloven § 8 annet ledd. Norsk Vann har laget maler for utbedring av avløpsanlegg som dere kan bruke som et utgangspunkt for påleggene.

Man kan nok også hjemle pålegg om retting av feilkobling i forurensningsloven § 7 fjerde ledd.

Husk å sjekke at dere har fått delegert myndighet etter de bestemmelsene dere vil legge til grunn.

Kategorier Diverse