Velg en side

Da vi utførte lekkasjesøk på hovedledningen oppdaget vi en lekkasje som vi mest sannsynlig mente var på en privat stikkledning. Det var vanskelig å bestemme hvilken bolig stikkledningen tilhørte uten å grave opp på stedet der vi fikk utslag på lekkasje. Kan vi kreve at abonnenten dekker utgiftene til oppgravingen?

21.11.2017

Kommunen må ha en hjemmel i lov eller avtale for å kunne kreve at abonnenten dekker utgiftene til å grave opp stikkledningene.

Plan- og bygningsloven § 31-3 gir kommunen anledning til å pålegge eieren å sette i stand en stikkledning som er i en slik stand at det oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, eller virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. Dette gir imidlertid ingen hjemmel for å gjøre tiltaket på vegne av eieren, uten å gå veien om pålegg. Plan- og bygningsloven har en egen bestemmelse om tvangsfullbyrdelse i § 32-7.

Etter standard abonnementsvilkår punkt 1.5 og 3.7 kan kommunen kreve/pålegge abonnenten å reparere stikkledninger som ikke er tette, jf. punkt 3.2. Dersom pålegget ikke etterkommes kan kommunen, etter punkt 1.5, etter forutgående varsel, få arbeidet utført for abonnentens regning.  Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få utført uten forutgående varsel. Dersom det er tale om en akutt og stor privat vannlekkasje som må utbedres raskt, og det ikke er mulig å få fatt i vedkommende, så gir pkt. 1.5 kommunen tilstrekkelig hjemmel til å gripe inn.

Når det ikke finnes lovhjemmel, må kommunen vurdere om refusjonskravet kan baseres på en slags nødrettsbetraktning. Det skal nok svært mye til for å få aksept for det. Kommunen kan imidlertid i fremtidige saker få hjemmel for refusjon gjennom å avtale med abonnenten å utføre arbeidet på vegne av vedkommende mens grøfta er åpen.

Kategorier Diverse