Velg en side

Har kommunen uten videre en plikt til å overta (hovedledningene) i et eldre og lukket, privat anlegg hvor det private anlegget ikke er tilknyttet det offentlige nettet? Mange av hensynene bak overtakelsesplikten kan falle bort i et slikt tilfelle, fordi en eventuell lekkasje e.l. på det private anlegget ikke vil få noen direkte påvirkning på det øvrige kommunale nettet. Og vil det eventuelt ha betydning her hvor stor avstanden er til et offentlig ledningsanlegg?

03.10.2019

Kommunen har plikt til å overta hovedledninger som er opparbeidet i tråd med plan- og bygningsloven § 18-1, se femte ledd:

«Veg, hovedavløpsledning og hovedvannledning som er lagt av grunneier eller fester etter denne paragraf, holdes ved like av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag.»

Dette handler om hovedledninger i regulert strøk som er opparbeidet for å skulle knyttes til kommunens hovedledningsnett, ikke ledninger som er en del av et privat vann- eller avløpsanlegg.

Avstanden til kommunens ledninger har betydning for plikten til å knytte bygningene til det offentlige anlegget etter pbl. §§ 27-1 og 27-2, men ikke for kommunens plikt til å overta ledninger som er opparbeidet etter § 18-1.