Velg en side

Er det lov å føre opp utedoer så lenge det rent bygningsmessige og i forhold til avsig til naboer og brønner er i orden?

11.08.2016

Svaret nedenfor baserer seg på at eiendommen ligger i et område hvor det ikke er tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven § 27-2.

Etter forurensningsloven § 8 første ledd annet punktum, må man søke om utslippstillatelse for utslipp av sanitært avløpsvann. Bolighus, hytter, turisthytter, skoler, forsamlingslokale, kafeer, gatekjøkken, campingplasser, småbedrifter og lignende bygninger med utslipp mindre enn 50 pe må ha tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12.

Hytter og eneboliger som ikke har innlagt vann, og som ikke slipper ut avløpsvann fra klosetter, trenger ikke tillatelse etter kapittel 12, se miljøkommune.no. Dette må fortolkes som at utslipp fra utedo i utgangspunktet ikke regnes som en forurensning som medfører nevneverdige skader eller ulemper (forurensningsloven § 8 fjerde ledd). Samtidig kan utslippet komme i konflikt med andre interesser, herunder miljømål for vannforekomster etter vannforskriften. Her er det viktig å innhente uttalelse fra helsemyndighetene i  kommunen. I Oslo tillater ikke helsemyndighetene at det etableres nye utedoer innenfor nedbørsfeltet til drikkevannskildene. Dette er også fastsatt i reguleringsbestemmelsene for to av områdene i marka. En utedo kan også komme i konflikt med private drikkevannsbrønner. Heller ikke i disse tilfellene vil man tillate at det etableres utedo.

Kategorier Diverse