Velg en side

Før Fylkesmannen stadfestet vårt pålegg, hadde eiendommen skiftet eier. Ett år senere har fortsatt ikke den nye eieren fulgt opp pålegget. Må kommunen treffe et nytt tilsvarende pålegg overfor ny eier, eller om vi kan gå rett på varsel om tvangsmulkt.

18.01.2018

Pålegg etter plan- og bygningsloven § 32-3 er en personlig forpliktelse for den pålegget rettes mot, og overføres ikke til en ny eier av eiendommen (se Plan- og bygningsrett kapittel 7.5), med mindre pålegget tinglyses som en heftelse på eiendommen (§ 32-3 fjerde ledd).

Vær oppmerksom på at konstatering av tilknytningsplikt etter pbl. §§ 27-1 annet ledd og § 27-2 annet ledd er rettet mot «bygning» og er bare en formell konstatering av forpliktelsen som følger direkte av loven («når» … «skal bygning» … «knyttes til»). Det vil nok likevel også har være naturlig å sende et nytt brev med krav om tilknytning, med mindre kravet er tinglyst på eiendommen.

Etter forurensingsloven § 7 fjerde ledd er det «den ansvarlige» som pålegges tiltak, så pålegget vil ikke være knyttet til en eiendom. Se kommentaren i Gyldendal Rettsdata til § 7 fjerde ledd:

Pålegg knyttet til fast eiendom kan registreres i matrikkelen, se § 51a og kommentarer til denne i Ot.prp. nr. 70 (2004-2005), jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering § 52 nr. 10.

Kategorier Diverse, Tilknytningsplikt