Velg en side

Grunneigarane for eitt hyttefelt ønskjer å starte opp feltet til 40 hytter. Det er regulert to felt til i området. Før oppstart må dei legge hovudleidning inn etter felles veg som kommunen vil overta vederlagsfritt. Det er ikkje realistisk at dei andre felta vert med desse grunneigarane den her gongen. Kan kommuna krevje vederlag seinare av dei som ikkje er med no, når dei eventuelt finn ut at dei vil kople seg til hovudleidningane som då allereie er lagt?

27.09.17

For regulerte hytteområder har plan- og bygningslovens bestemmelser i kapittel 18 om opparbeidelsesplikt og refusjon. Etter § 18-1 femte ledd skal hovedavløpsledning og hovedvannledning som er lagt av grunneier eller fester etter § 18-1 holdes ved like av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Utbygger som opparbeider hovedledninger kan kreve at andre, som dermed får byggeklare tomter, dekker sin forholdsmessige del av kostnadene gjennom refusjon. Refusjonsadgangen forutsetter at kommunen har besluttet dette før ledningene bygges.

Når anlegget er «ferdig og godkjent» skal det gjennomføres en overtakelsesforretning. Sivilombudsmannen uttalte i 2012-2705 at kommunens unnlatelse av å overta vei og vann- og avløpsanlegg fordi overtakelse ikke var krevd av utbygger, var i strid med loven. Det er kommunen som må sikre at overtakelse skjer på tidspunktet loven bestemmer.

Etter vass- og avløpsanleggslova skal fast eiendom som har tilknytning til kommunal vann- eller avløpsledning betale gebyr. Etter § 4 skal gebyret være et engangsgebyr (tilknytningsgebyr) og et årlig gebyr. Etter forurensingsforskriften § 16-5 kan det fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen.

Kommunen har dermed anledning til å redusere tilknytningsgebyret for hytteeierne som har betalt opparbeidelseskostnader/refusjon, men dette må i såfall være i samsvar med kommunens lokale gebyrforskrift.

For hytteeierne som ikke har bidratt til opparbeidelsen/betalt refusjon må kommunen vurdere om det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr fordi vann- eller avløpsanlegget medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige, se § 16-5 annet og tredje ledd.

Kategorier Diverse, Gebyr/Selvkost