Velg en side

En utbygger har søkt igangsettingstillatelse for to lagerhaller hvor det ikke er foretatt en seksjonering enda. Antallet leiligheter som går frem av tegningene stemmer ikke med det utbygger oppgir, og kan uansett endre seg. Normalt utløser igangsettingstillatelse fakturering av tilknytningsgebyret, og da fakturerer man antall leiligheter når det er et leilighetsbygg. Her gjelder det lagerbygg, og usikkerheten er da hvor mange tilknytningsgebyr det skal faktureres for, siden det ikke er seksjonert enda. Jeg ser tre alternativer.

  1. Fakturere for to tilkoblinger – en for hver lagerhall, siden det ikke er seksjonert enda?

  2. Fakturere for det antallet tegningene viser, selv om det ikke er seksjonert enda?

  3. Fakturere for det antallet utbygger oppgir?

Dersom vi fakturerer og tallet endrer seg, hvordan fanger vi opp riktig antall. Det er sannsynlig at ledninger er/blir lagt inn til bygget, og at alt ligger til rette for å koble seg på.

29.09.2017

Kommunen bestemmer når gebyrene forfaller til betaling, med den reservasjon at det ikke kan stilles krav om betaling av tilknytningsgebyr før byggetillatelse er gitt, jf. forurensningsforskriften § 16-3.

Siden tilknytningsgebyret er et engangsgebyr, kan ikke kommunen kreve nytt gebyr ved bruksendring eller ominnredning av bygningsareal som forelå på tilknytningstidspunktet. Det kan imidlertid kreves tillegg i gebyret ved tilbygg eller påbygg som utvider bygningsarealet. Kommunen kan bestemme at tilleggsgebyret bare skal betales når utvidelsen utgjør et visst minsteareal, jf. forskriften § 16-1. Dersom det er betalt tilknytningsgebyr for en bolig som senere seksjoneres, kan det i følge en dom fra Borgarting lagmannsrett ikke senere kreves nytt tilknytningsgebyr for den enkelte boenhet.

Kommentar til forurensningsforskriften:

«Kommunen kan velge om beregningen av gebyrene for boligeiendom (tilknytningsgebyr og årsgebyr) skal baseres på hele eiendommen under ett eller separat for den enkelte boenhet. Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. Som boligeiendom regnes i denne forbindelse også eiendom med fritidsbebyggelse. For eiendom med næringsbygg i kombinasjon med bolig, beregnes gebyrene også for hele eiendommen under ett eller separat for den enkelte enhet.» 

I deres lokale forskrift § 5 står det følgende:

  • Bolig/leilighet/utleieleilighet/fritidsbolig
    Det skal betales tilknytningsgebyr for alle selvstendige leiligheter/ferieleiligheter/utleieleiligheter.

    •  For konsentrert bebyggelse betales tilknytningsgebyr pr. enhet/leilighet uavhenging av størrelse.

Dette innebærer at dere bør kreve tilknytningsgebyr for hver enkelt leilighet, når disse blir seksjonert.

Kategorier Gebyr/Selvkost