Velg en side

Vi skal pålegge en eiendom i bysentrum tilknytning til kommunal spillvannsledning. Virksomheten på eiendommen har i dag direkteutslipp av sanitært avløpsvann til sjø som kommunen ga tillatelse til i 1962. Kan vi benytte plan- og bygningslovens § 27-2 annet ledd direkte eller om vi først må oppheve eksisterende tillatelse? Utslippet er mindre enn 50 pe, er det i så fall forurensningsforskriftens § 12-16 som her er hjemmel?

Eier av eiendommen har søkt om ca tre års utsettelse for å iverksette tilknytning med bakgrunn i reguleringsplan som tilsier at området skal utvikles til boligformål. Det er videre vist til at det må investeres i pumpeanordning og at hverken pumpe eller ledninger vil kunne nyttes når området bygges ut. Utslippet er i et industriområdet, kai/strandsone og benyttes ikke til friluftsformål. Det er ikke registrert synlig forurensning eller klager fra publikum. Fra kommunens side er det ønskelig å rydde opp i denne type direkteutslipp. Hvordan bør en slik midlertidig dispensasjonssøknad vurderes?

29.09.2017
Tilknytningsplikten gjelder selv om eiendommen allerede har en lovlig avløpsordning med utslippstillatelse. Tiltakshavers plikt til å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger, er ikke kun pålagt for å ivareta hensynet til folks og dyrs helse, men også for å sikre at den offentlige vannforsyningen og avløpssystemet blir bygd ut og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt, se Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kapittel 15.1.
Dersom dere velger å oppheve utslippstillatelsen, er hjemmelen forurensningsloven § 18. Tillatelse kan etter tredje ledd i alle tilfeller tilbakekalles når det har gått 10 år etter at den ble gitt. Bestemmelsen innebærer en «fri omgjøringsadgang» når 10 år er gått, men det understrekes i lovproposisjonen at det ikke alltid vil være rettslig adgang til å omgjøre selv om § 18 etter sin ordlyd gir adgang til det. Forvaltningen må etter rettspraksis foreta avveiningen mellom de økonomiske og de miljømessige hensynene. Fjerde ledd stiller visse krav til den vurderingen som må gå forut for vedtaket. I tillegg setter de alminnelige reglene om myndighetsmisbruk skranker for utøvelsen av skjønnsmyndigheten etter § 18 tredje ledd. For mer informasjon om dette kan du eksempelvis lese den ferske dommen fra Frostating lagmannsrett.
Kategorier Tilknytningsplikt