Velg en side

Kommunen har plan om å legge ein ledning gjennom to vatn. Dette er ein vassleidning som ligg inne på gjeldande hovudplan vatn, som er politisk godkjent. Har kommunen rett til å gjæra dette utan å ha avtale med grunneigarar rundt vatnet.

31.07.2015

Utgangspunktet er det samme i vann som på land, at grunneieren har rådighet og må gi tillatelse til at andre skal legge ledninger over deres grunn, se vannresursloven § 13. Alternativet er å ekspropriere en slik rettighet.

Etter vassdragsloven er hovedregelen at eiere av grunn ned til strandlinje har eiendomsrett ut i sjøen til marebakken eller, hvis marebakke ikke kan påvises, til to meter dybde ved middels lav vannstand. Etter vannressursloven § 17 råder staten over det som er fritt midtstykke i større innsjøer.

Jeg viser for øvrig til vår rapport 191/2012 Rettigheter til uttak av vann til allmenn vannforsyning som også omtaler grunneieres rådighet over vannet.

Kategorier Diverse