Velg en side

Kommunen må pålegge utbedring av en lekkasje på en eiendom som er eid av to parter. Den ene parten er veldig interessert i å fikse lekkasjen, mens den andre ønsker å selge eiendommen, og vil derfor ikke gjøre noe. Jeg tror derfor at tvangsmulkt kommer til å bli krevd fordi de har ingen fremdrift med utbedring. De hadde fått fristforlengelse uten å sette i gang tiltak. Kan kommunen skrive i pålegget at tvangsmulkt deles mellom begge eiere og at det skal deles til 50/50? Eller er dette noe privatrettslig som de må avgjøre selv?

23.07.2015

Så lenge eiendommen er eid av to parter er disse solidarisk ansvarlig for en eventuell tvangsmulkt knyttet til utøvelsen av det felles eierskapet. Det innebærer at begge kan holdes ansvarlig for hele beløpet. Hvis kommunen velger å dele beløpet 50/50 mister dere den doble sikkerheten for hele beløpet som solidaransvaret innebærer. Det er imidlertid, så vidt jeg kjenner til, ikke noe i veien for at kommunen kan velge å «frasi seg» denne sikkerheten for deler av beløpet, og bare kreve inn halvparten fra hver av eierne. Problemet med en slik ordning er imidlertid at dere griper inn i det underliggende ansvarsforholdet mellom eierne, det er jo ikke sikkert at de eier 50% hver.

Kategorier Diverse