Velg en side

01.03.2023

Etter at en bolig ble tvangssolgt og boet gjort opp meldte kjøperen inn vannmålerstanden. Denne var langt høyere enn kommunen hadde estimert og som var betalt akonto av tidligere eier som hadde unnlatt å levere inn målerdata i flere år. Etter vass- og avløpsanleggslova § 6 er forfalt årsgebyr sikret med legalpant i eiendommen. I denne saken forfalt imidlertid gebyrkravet etter at boet var gjort opp og boligen hadde fått en ny eier. Samtidig var det meste av vannforbruket trolig knyttet til tidligere eier, men vannmåleren ble altså ikke avlest før overtakelsen. Ny eier viser til at han overtok huset uten heftelser.

Kommunen bør forsøke å inndrive den andelen av kravet som «tilhører» tidligere eier fra vedkommende og den nye eieren for dennes del. Dersom tidligere eier ikke har midler til å betale oppstår spørsmålet om kommunen kan benytte legalpanteretten for vedkommendes del av kravet. Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-31 fjerde ledd faller samtlige pengeheftelser i formuesgodet bort unntatt pengeheftelser som kjøperen skal overta etter avtale med rettighetshaveren når kjøperen er blitt eier.

En god rutine er derfor å sørge for at vannmåleren leses av og sende faktura for avregningen før et tvangssalg, slik at hele kravet «er forfalt» og tas med under oppgjøret etter tvangssalget.

Kategorier Gebyr/Selvkost