Velg en side

Kan vi be en eier av en boligtomt om å fordrøye vanntilsiget som kommer fra naboeiendommen. Naboeiendommen er regulert som friluftsområde (fjellskråning). Vi har satt krav om maks påslipp l/s til kommunal overvannsledning. Huseier vil kun fordrøye vann fra egen tomt. Det er allerede gitt igangsettingstillatelse. Er vi da for sent ute til å stille krav?

29.09.2017

Hvis det er snakk om en foreløpig ubebygd boligtomt (ikke gitt byggetillatelse ennå) kan kommunen, som byggesaksmyndighet, regulere avledning av overvann med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2 og i tillegg vise til vannressursloven § 7 annet ledd (kommunen som vassdragsmyndighet).

Eieren av boligtomten må tåle det naturlige vannsiget fra friluftsområdet og nedenforliggende eiendommer må tåle det naturlige vannsiget fra boligtomten. Dersom han/hun gjør tiltak som endrer vannet naturlige løp, eksempelvis ved å oppføre en bolig, må han/hun også ta ansvar for dette.

Jeg minner også om at veglova § 57 forbyr avledning av overvann til veg uten særskilt tillatelse.

Når det er gitt igangsettingstillatelse har nok kommunen allerede godtatt hvordan overvannet skal avledes etter § 27-2, så da må dere eventuelt benytte muligheten for å før tilsyn med at det utføres i tråd med tillatelsen.

I tillegg til å regulere påslipp som eier av den kommunale overvannsledningen, kan kommunen sette vilkår for påslipp av overvann fra virksomheter etter forurensningsforskriften §  15A-4 og fra husholdninger etter forurensingsloven § 22 annet ledd.

Så har man kravet om at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboen etter grannelova § 2, som også omfatter avrenning av vann.

Kategorier Diverse