Velg en side

Kommunen har lagt om sitt avløpsanlegg slik at en abonnent får en ny trase med motfall. Kan kommunen pålegge:

  1. At abonnenten bekoster og legger ny stikkledning?

  2. Installerer og bekoster en villapumpe som følge av motfallet?

  3. Om kommunen bekoster og legger stikkledning og pumpe, kan fremtidig drift av dette pålegges overført til abonnent?

17.08.2016

1. For avløpsledninger kan kommunen, etter forurensningsloven § 22 annet ledd, kreve at eieren av en tilknyttet stikkledning legger om ledningen når kommunen legger om sin avløpsledning. Det følger av kommentarutgavene til forurensningsloven at det med omlegging tenkes på de tilfellene der en kommune legger om ledningssystemet fra fellessystem til separatsystem eller der det skjer en fullstendig utskiftning av ledningsnettet. Når eieren av en stikkledning får pålegg om å legge om stikkledningen sin, er det han som står ansvarlig for arbeidet og som må dekke kostnadene.

2. Kommunen som ledningseier bestemmer hvor det er mest hensiktsmessig og samfunnsmessig forsvarlig å ha plassere sine ledninger, f.eks. å ha ledningene liggende i offentlig vei og ikke i private hager. En konsekvens av et pålegg som beskrevet under spørsmål 1, kan være at abonnenten må installere villapumpe. I forvaltningsretten gjelder det et forholdsmessighetsprinsipp, dvs. at et pålegg ikke kan påføre abonnenten uforholdsmessig store kostnader. Hvor grensen for dette går er ikke angitt eksakt, men å montere en villapumpe vil trolig ligge innenfor.

3. Dersom kommunen bekoster og legger stikkledning og pumpe og vil pålegge abonnenten fremtidig drift, bør kommunen inngå en avtale med abonnenten. Avtalen bør klargjøre at selv om kommunen legger og bekoster legging av stikkledning og pumpe for abonnenten, overtar ikke kommunen noe eierskap til stikkledningen og pumpa.
Det beste vil nok være at abonnenten legger og bekoster dette selv. Da vil ikke kommunen kunne holdes ansvarlig for eventuelle feil og mangler på anlegget. Enkelte kommuner har en tilskuddsordning når omlegging av kommunens ledninger medfører at stikkledningene får en lengre trasé. Kommunen dekker kostnadene ved forlengelsen av stikkledningen, dvs. kostnadene utover det abonnenten ville hatt om han skulle skiftet ut stikkledningen i eksisterende grøft. En slik ordning må vurderes i forhold til selvkostbestemmelsen i forurensningsforskriften § 16-1. Kostnadene som kommunen blir påført ved å bekoste eller gi tilskudd til stikkledningene vil ikke være en nødvendig kostnad på avløpssektoren som kan dekkes av selvkostmidlene, så lenge kostnaden kunne være pålagt abonnenten. Når kommunen går inn for en slik løsning må derfor kostnadene finansieres av kommunens skatteinntekter.

Kategorier Diverse, Gebyr/Selvkost