Velg en side

Vi skal oppdatere våre gebyrforskrifter. Så har vi oppdaget at vi trenger klarere hjemmel for å kreve utskifting av vannmålere i næringseiendommer. (Hjemmel skulle stått klart i «Standard abonnementsvilkår»).
Vannmålere i næringseiendommer er i dag eid av vedkommende næringsdrivende/bedrift. Vannmålere i boligeiendommer er det kommunen som eier.
Det er huseier / næringsdrivende som bekoster arbeidet med montering / utskifting.

  • Er det noe i vegen for å ta inn hjemmel til å kreve utskifting av vannmålere over en viss alder/om det er mistanke om feilmåling i gebyrforskriften?

  • Er det noe i vegen for å ta inn i gebyrforskriften at kommunen skal eie alle vannmålere (også i næringsbygg)?

  • Er det noen kommune som legger inn også arbeidet med montering / utskifting av vannmålere i grunnlaget for målerleie? I så fall vil kommunen ha full kontroll med både de fysiske målerne, samt montering og utskifting av disse.

Økonomisk sett vil dette være et nullsumspill for kommunen.

07.05.2012

I Norsk Vanns veiledning om kommunale gebyrforskrifter berøres alle problemstillingene du tar opp:

  • I vedlegg med mal for gebyrforskrifter foreslås det formuleringer for omfattende regulering av vannmålere, inkl. utskiftinger og håndtering av feilmålinger
  • Du finner også forslag til alternative formuleringer mht. kommunalt eller private eierskap til vannmålerne
  • Vannmålerleien skal være selvkost for all håndtering av vannmålere, noe som gjør at også disse kostnadene kan inngå. I veiledningen anbefales det derfor å droppe vannmålerleier for kommuner der alle abonnentene har vannmåler, da det like gjerne kan inngå i selvkostgrunnlaget. Dersom bare noen abonnenter har vannmåler, blir dette et eget selvkostområde.

Kapittel 3.8  Kommunens sanksjonsmuligheter overfor abonnentene
Lov om vann- og kloakkavgiftsloven gir ingen sanksjonsmuligheter dersom eiere er motvillige til å installere vannmåler. Heller ikke forurensningsforskriften kapittel § 16-5 om ulike gebyrsatser gir kommunen hjemmel for å ilegge tilleggsgebyr eller øke gebyrsatsen ved manglende etterlevelse av pålegg. Skal kommunen tvinge gjennom installasjon av vannmåler må de ta ut søksmål, noe som er overførbart til utskifting av vannmålere. Dette kan skape utfordringer når kommunen gir abonnentene et pålegg men ikke har sanksjonsmuligheter som kan hjelpe til med å få gjennomført påleggene.

Basert på dette kan det være enklere å gjennomføre et vellykket vannmålerregime, dersom kommunen tar alt ansvar for eierskap, montering og utskifting av vannmålerne. Jfr. Eksemplet fra Moss kommune i kapittel 4.4.2.

Kategorier Gebyr/Selvkost