Velg en side

Kan vi krevje tilknytting av næringseigedomar? Kan vi krevje tilknytting for dei som har septiktank? Kan vi krevje tilknytting for abonnentar som ligg lågare enn avløpsleidning (må ha pumpe)? Korleis må eller bør anleggseigar bidra om ein grunneigar må gå over naboeigedomen der naboen ikkje ønskjer dette?

31.07.2018

Kravene om tilknytningsplikt i plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2 bruker begrepene ”eiendom” og bygning” og skiller ikke mellom ulike bygningskategorier. Lovbestemmelsene skiller heller ikke mellom hva slags vann- og avløpsløsning en eksisterende bygning eventuelt allerede har etablert, før man krever tilknytningsplikt. Du finner mer om dette blant annet i KMD sitt brev til Fylkesmannen i Hedmark av 12.10.2012. Dersom kommunen nylig har godkjent en annen løsning som eieren har investert penger i å etablere, kan det være uforholdsmessig å kreve tilknytning kort tid etterpå. Det er ingen særskilt begrensning i å kunne kreve tilknytning selv om dette krever pumping til hovedledningen, så lenge kostnaden ikke blir uforholdsmessig.

Hvis naboen ikke ønsker å tillate legging av ledninger over sin grunn, må den som har behov for dette likevel forsøke å få en privatrettslig avtale eller anmode fylkesmannen om å ekspropriere en rettighet etter oreigningslova § 2 nr. 47. Dette er en privatrettslig problemstilling som kommunen ikke bør blande seg inn i. Norsk Vann har lagd en mal for denne type avtaler som ligger på va-jus.no.

Kategorier Tilknytningsplikt