Velg en side

Vi opplever at virksomheter installerer fettavskillere og kopler til flere virksomheter som lager mat, uten å søke og uten å sende oss informasjon om dimensjonering, type utskiller, størrelse eller annet. Resultatet kan fort bli at fettavskilleren blir for liten, plasseres feil, at belastningen blir for stor og at fett kommer ut i det kommunale avløpsnettet. Derfor er det så viktig at vi, før fettavskilleren blir installert, får gått gjennom dimensjoneringsgrunnlaget, type og størrelse på planlagt fettavskiller m.m., for å se om vi kan godkjenne løsningen og evt stille vilkår.

Vi har ikke noen egen lokal forskrift for påslipp av fettholdig avløpsvann. Jeg har pålagt virksomheter å installere fettavskiller etter forurensningsforskriften § 15 A-4, stilt krav til fettavskilleren iht. våre abonnementsvilkår og samtidig krevd at virksomheten skal fylle ut et søknadsskjema for påslipp av fettholdig avløpsvann.

31.07.2018

I kommentaren til forurensningsforskriften § 15A-4 fjerde ledd skriver Miljødirektoratet at dersom kommunen har vedtatt egen lokal forskrift med standardiserte krav til f.eks. installasjon og drift av fettavskillere, har kommunen hjemmel til å utarbeide et eget søknadssystem med standardkrav for nye påslipp.

Har kommunen hjemmel til å stille krav til søknad om etablering av fettavskiller, og vesentlig endring for påslipp av fettholdig avløpsvann, dersom vi ikke har vedtatt en egen lokal forskrift? For eksempel i enkeltvedtak som et vilkår i pålegg om fettavskiller etter § 15 A-4 bokstav b)?

Jeg synes abonnementsvilkårene pkt 2.1 og 2.2 («tilknytning» og «utslippsmengder») er veldig uklare om vi kan kreve søknad om å sette ned/kople til en fettutskiller og ved vesentlig endring av et anlegg (f.eks der en restaurant til kopler seg på). Jeg har oppfattet at et slikt anlegg faller inn under søknadsplikten etter pbl § 20-1, og at det da må sendes inn en sanitærsøknad hvor det erklæres ansvarsrett og evt mer. Men kan vi stille noe krav ifm behandling av denne sanitærsøknaden?

Som du ser av forurensningsforskriften § 15A-4 tredje ledd, (Kommunen kan i forskrift fastsette søknadssystem med standardkrav for nye påslipp fra virksomhet eller påslipp fra virksomhet som økes vesentlig og gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av dette.) åpner forurensningsforskriften for at kommunen (som forurensningsmyndighet) kan fastsette et søknadssystem i forskrift. Bestemmelsen åpner ikke for at kommunen (som forurensningsmyndighet) kan fastsette søknadssystem gjennom enkeltvedtak, og det høres vel også ut som en veldig upraktisk ordning.

Som eier av avløpsanlegget kan kommunen fastsette vilkår. Dette har dere allerede gjort ved å vedta standard abonnementsvilkår. Etter punkt 3.12 skal ikke abonnenten tilføre stoffer som kan skade det offentlige avløpsanlegget, noe som under punkt 3.12.3 er eksemplifisert til å være blant annet fett.

Dersom kommunen ønsker å etablere et søknadssystem, må dere velge om dere vil gjøre dette som forurensningsmyndighet i en lokal forskrift etter kapittel 15A-4, eller ta det inn i abonnementsvilkårene (eventuelt som særskilt vilkår hver gang dere tillater tilknytning).

Når du fastsetter krav om fettavskiller etter § 15A-4 kan du i enkeltvedtaket samtidig fastsette vilkår, eksempelvis om størrelse, plassering og drift.

Kategorier Diverse