Velg en side

Kan kommunen stille krav til eiere av fast eiendom (eller utbyggere) til mengde vann som slippes ut til resipient? Både ved nyetablering og fra eksisterende enebolig som ligger rett ved siden av en bekk?

27.05.2015

Her trenger dere nok både å gå gjennom hvilken rolle og hvilken hjemmel dere har for å stille krav.

  1. Som eier av avløpsanlegget kan dere sette påslippkrav overfor abonnentene. Kravene dere kan sette finner dere hjemmel for i deres abonnementsvilkår, og der vil dere ganske sikker finne at dere kan sette mengdebegrensninger for påslipp.Som vannressursmyndighet kan kommunen i en viss utstrekning sette krav om infiltrasjon i grunnen etter vannressursloven § 7 annet ledd. Denne bestemmelsen har både betydning ved utarbeidelse av reguleringsplaner (første punktum), og ved byggetillatelser og for eksisterende bebyggelse når det kan gjennomføres uten urimelig kostnader (annet punktum). Forarbeidene til vannressursloven § 7 annet ledd i NOU 1994:12 har mye interessant informasjon (se merknaden til § 6).
  2. Krav av hensyn til resipienten (vassdrag med årssikker vannføring) etter vannressursloven § 8 fastsettes i konsesjoner av NVE, som er vannressursmyndighet etter denne bestemmelsen. Jeg anbefaler at dere kontakter NVEs regionkontor for å drøfte dette behovet.
  3. Som forurensningsmyndighet kan kommunen sette krav til omlegging og utbedring av stikkledning  etter forurensningsloven § 22 annet ledd. For utslipp av overvann er Fylkesmannen myndighet, så her ville jeg kontaktet dem.
  4. Som plan- og bygningsmyndighet kan kommunen  både sette bestemmelser som planmyndighet og som bygningsmyndighet (se min gjennomgang på fagtreffet – nb – jeg er ikke ekspert på plan- og bygningsloven).

I forbindelse med nye boliger er nok plan- og bygningsloven § 27-2 og byggteknisk forskrift § 15-10 de mest aktuelle bestemmelsene.

Jeg anbefaler at dere i samarbeid med kommunens plan- og bygningsavdeling får i stand et samarbeid med både Fylkesmannen og NVE for å samordne dette, da det kan være behov for å bruke myndighet som er tillagt disse i tillegg til kommunens myndighet.

Kategorier Diverse