Velg en side

Kommunen har planer om å pålegge alle abonnenter å installere fjernavleste vannmålere. Kan vi pålegge abonnenter å plassere vannmåleren i kum? Hvem har ansvar når vi bryter jording ved utskifting av vannmåler? Hvem skal betale regningen for elektriker? Kan vannmålerne benyttes som jording?

31.01.2020

Abonnentenes plikt til å installere vannmåler er regulert i forurensningsforskriften § 16-4 annet ledd:

Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med vannmåler etter kommunens anvisning.

Du må i tillegg sjekke om din kommune har regulert dette nærmere i deres lokale gebyrforskrift.

Pålegg om å plassere vannmåler i kum vil, som alle andre krav fra kommunen, være underlagt de generelle forvaltningsrettslige prinsippene, blant annet om at kravet ikke skal være uforholdsmessig. Dette må dere alltid vurdere konkret i den enkelte saken. Den enkeltes personlige økonomi er imidlertid ikke et relevant moment.

Hvem som har ansvaret når dere bryter jording ved utskiftning av vannmåleren vil avhenge av hva slags avtale som ble inngått da den ble valgt som jording. Dersom ikke kommunen har tillatt at vannmåleren brukes som jording, vil det nok være huseierens ansvar. Hvis behovet for elektriker oppstår som følge av behovet for ny jording, vil ansvaret for regningen følge ansvaret for utskiftningen. Om en vannmåler kan brukes som jording er et teknisk spørsmål som jeg ikke tør å besvare. Det høres uhensiktsmessig ut, fordi man jo vil fjerne jordingen når man finner en ny løsning for vannmålingen.

Kategorier Gebyr/Selvkost