Velg en side

Kan vi benytte KS sine Standard abonnementsvilkår for å kreve at abonnentene skifter ut eldre galvaniserte vannledninger?

05.12.2017

Etter de administrative bestemmelsene av standard abonnementsvilkår punkt 3.7 tredje ledd kan kommunen pålegge abonnentene å reparere, utbedre og legge om stikkledninger for vann som ikke er i samsvar med abonnementsvilkårene. Kommunen må i det enkelte tilfelle begrunne hvorfor de mener at abonnentens ledning ikke er i samsvar med kravene i abonnementsvilkårene. Jeg har sett at enkelte kommuner viser til at eldre galvaniserte ledninger ikke er i samsvar med kravet om å tåle et bestemt trykk, jf. kravet i de tekniske bestemmelsene punkt 2.2, som prøves ved at ledningen settes under trykk lik 1,3 ganger dimensjoneringstrykket og prøvetrykket forblir konstant i 2 timer etter temperaturutjevning. I hvilken grad det kan sannsynliggjøres at eldre galvaniserte ledninger ikke vil tåle en slik trykkprøve, er en konkret va-teknisk vurdering.

Kommunens abonnementsvilkår gir ikke kommunen myndighet til å benytte tvang overfor abonnenter som ikke følger opp kommunens krav. For å få tvangsgrunnlag må kommunen bringe sitt krav inn for domstolen.

Jeg anbefaler at kommunene, så langt som mulig, benytter malene som Norsk Vann har utarbeidet og lagt ut på va-jus.no.

Kategorier Diverse