Velg en side

Vi lager en analyse av vannledningsnettet i sentrum som viser at abonnentene kan forvente 50 liter pr sekund. Andre steder i kommunen vil de kommunale vannverkene levere langt mindre, kanskje ned mot 25 liter pr sekund. Hvilke krav har kommunen til å framføre slokkevann til bygg der behovet øker over tid, og finnes det klare retningslinjer for kommunens plikt til å levere slokkevann?

17.09.2016

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 21 skal kommunen «sørge for» at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.

I DSB sin veiledning til forskrift om brannforebygging § 2 går det frem at med «kommunen» menes kommunen som lokal brannvernmyndighet. Kravene i § 21 retter seg altså verken til kommunen som plan- og bygningsmyndighet eller som eier av vannforsyningsanlegg.

DSB konkretiserer i sin veiledningstekst til § 21 at «sørge for» ikke betyr at kommunen nødvendigvis skal stå for gjennomføringen og kostnaden ved etablering av slik vannforsyning. Kommunen har det formelle ansvaret for tilstrekkelig slokkevann, men ikke nødvendigvis i form av ledninger og ikke konkretisert til å være en bestemt mengde.

Norsk Vann har nylig utgitt en rapport 218/2016 Vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Drammensregionen har laget retningslinjer for slokkevann og sprinkling som ble utgitt våren 2011.

Ved nybygg skal kommunen som byggesaksmyndighet etter plan- og bygningsloven § 27-1  passe på at bygning ikke føres opp eller tas i bruk, med mindre det er forsvarlig adgang til tilstrekkelig slokkevann. Direktoratet for byggkvalitet har i sin veiledning til byggteknisk forskrift § 11-17 (2) definert hva som er en preakseptert ytelse for vannforsyning knyttet til denne bestemmelsen.

Også i veiledningen til byggteknisk forskrift § 15-9 omtales kravet til levering av slokkevann.

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen angir parametre for vurdering av slokkevannforsyning i vedlegg 4 (side 107 flg.).

Se for øvrig VA/Miljøblad nr 82.

Kategorier Diverse