Velg en side

Vi har mottatt en klage på tilknytningsgebyr i forbindelse med seksjonering av et leilighetsbygg. Utbygger mener at beregningen av tilknytningsgebyret ikke ivaretar forholdsmessighets- og selvkostprinsippet.

Etter vår lokale forskrift skal det ved seksjonering av en allerede eksisterende bolig betales tilknytningsgebyr for hver ekstra boenhet (seksjonsnr/festenr) som blir opprettet.

Kan vi avvise klagen fordi plikten til å betale tilknytningsgebyr følger direkte av forskriften?

01.08.2018

Justisdepartementets lovavdeling sluttet seg i tolkningsuttalelse av 04.02.2003 til uttalelsen som i dag står i Miljødirektoratets kommentar til forurensningsforskriften § 16-1 annet ledd:

Fastsettelsen av vann- og avløpsgebyrer for den enkelte gebyrpliktige vil som regel følge automatisk av regler fastsatt i kommunal forskrift. Dette er ikke enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd b. Dersom gebyrfastsettelsen bl.a. er resultat av vedtak truffet individuelt overfor den enkelte gebyrpliktige, vil det derimot være et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28.”

Det innebærer at så lenge det ikke er foretatt en individuell vurdering overfor den enkelte gebyrpliktige, vil det heller ikke være noen klageadgang (ikke noe enkeltvedtak å klage på). Dere må derfor vurdere om kommunen har gjort en individuell vurdering ved fastsettelsen av tilknytningsgebyret for den enkelte seksjon. Jeg antar at kommunen ikke har truffet noe enkeltvedtak, men at tilknytningsgebyret har fulgt direkte av forskriften, og at det derfor heller ikke er noen klageadgang. Kommunen skal da avvise saken, jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd siste punktum. Det kan være lurt å vise til kommentaren fra Miljødirektoratet og eventuelt også til lovavdelingens tolkningsuttalelse.

Kommunen bør uansett vurdere om den lokale forskriften er i tråd med  dommen fra Borgarting 28.02.17 om lovligheten av å kreve nytt tilknytningsgebyr ved seksjonering.

Kategorier Gebyr/Selvkost