Velg en side

Kan og bør kommunen unnta fra offentlighet forhåndsvarsel og vedtak om tvangsmulkt?

27.09.17

Meroffentlighet er et bærende prinsipp i forvaltningen. Opplysninger om vedtak om tvangsmulkt er ikke i seg selv omfattet av en generell taushetsplikt. Hovedregelen er at også disse vedtakene er offentlige. Unntak fra denne hovedregelen, altså unntak fra innsyn, må begrunnes. Kommunen må ta stilling til om opplysninger i varselet/vedtaket skal unntas offentlighet fordi de er underlagt taushetsplikt.

Det er mest aktuelt å vurdere dette opp mot forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1) som pålegger taushetsplikt om «noens personlige forhold». Etter annet ledd omfattes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Normalt vil ikke opplysninger om eiendomsrett være underlagt taushetsplikt, mens det stiller seg annerledes når det gjelder noens personlige økonomi og at andre har gitt opplysninger om en person eller et forhold.

Det vil sjelden være grunn til å unnta hele varselet/vedtaket fra offentlighet, bare de taushetsbelagte opplysningene.

Jeg kan ikke se at det noen blir ilagt en tvangsmulkt i seg selv vil være en taushetsbelagt opplysning, det sier jo bare noe om at vedkommende har unnlatt å følge opp et krav/pålegg.

Kategorier Diverse