Velg en side

07.05.2012

Forurensningsloven § 22 annet ledd hjemler et slikt pålegg. Det finnes en lang rekke kombinasjoner av pisk og gulerot for å få gjennomført nødvendige tiltak på private ledninger.

Omlegging av avløpsledninger går gjerne greit ved:

  • Omlegging fra fellessystemet til separatsystemet
  • Utskifting eller annen form for fornyelse av separate spillvannsledninger for å redusere innlekking av fremmedvann

 

Når avløpsledninger legges til en ny trasé (f.eks. for å føre avløpsvannet til renseanlegg), og den offentlige hovedledningen må legges høyere enn den gamle, eller når den nye ledningen må legges langt fra den gamle, berører det gjerne bare noen få av abonnentene. Det kan nok føles urettferdig dersom de må dekke kostnadene ved omleggingen, mens abonnenter som bor høyere oppe gjerne slipper å legge om sine stikkledninger. I praksis prøver gjerne kommuner å unngå å sende full regning til abonnenter som trenger omfattende løfting eller forlengelse av stikkledninger, og lar kommunen ta hele eller deler av regningen. Dersom abonnenten får en stikkledning med vesentlig bedre kvalitet enn den gamle, er det imidlertid naturlig at abonnenten betaler en del av kostnaden.

Kategorier Diverse