Velg en side

Hvis vi vedtar tilskuddsordninger for utskifting/oppgradering av et privat avløpsanlegg, er da våre kostnader/utgifter henførbare til selvkost?

Har vi lov å øke kloakkavgiften til abonnenter som er tilknyttet kommunalt nett for å finasiere et privat avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt nett?

Det er veldig viktig å skille området for de kommunale vann- og avløpsgebyrene og det øvrige arbeidet som kommunen gjør. Kommunale vann- og avløpsgebyr omfatter etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 1 bare eiendommer som «har tilknyting til kommunal vass- eller kloakkleiding». Dette gjelder dermed ikke private avløpsanlegg.

Selv om husstandene hadde vært tilknyttet det kommunale nettet er det et hovedprinsipp at bare kostnadsmessige og beregningstekniske hensyn skal legges til grunn for gebyrberegningen. Gebyrene skal fordeles på brukere av fast eiendom slik at de i størst mulig utstrekning gir uttrykk for hva det koster kommunen å betjene den enkelte eiendom med vann- og avløpsanlegg. Intensjonen er at brukerne av fast eiendom fullt ut skal dekke alle kostnader i forbindelse med kommunale vann- og avløpsanlegg.

Det kan ikke tas hensyn til fordelingspolitiske ønsker ved fastsettelse av kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. Miljøverndepartementet har illustrert dette med at kommunen kan fastsette ulike gebyrsatser for gebyrpliktige eiendommer som er knyttet til ulike vann- og avløpsanlegg eller større enheter av disse, der dette er begrunnet med at kostnadene pr. tilknyttet er vesentlig forskjellige. Det kan derimot ikke fastsettes lavere gebyrer for f.eks. gebyrpliktige som er minstepensjonister, uføretrygdede eller arbeidsledige, eller for øvrig tas hensyn til gebyrpliktiges privatøkonomi. En utjevning må evt. skje ved bevilgning over kommunebudsjettet.

Når det gjelder ditt spørsmål om tilskuddsordninger for utskifting/oppgradering av et privat avløpsanlegg kan henføres til selvkost, er dermed svaret et klart nei. Jeg antar at du dermed også har svar på ditt neste spørsmål. Siden vann- og kloakkgebyrene ikke kan brukes til private avløpsanlegg, kan man heller ikke øke abonnentenes gebyr for å finansiere disse.

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og forurensningsforskriften kapittel 16 fastsetter rammene for gebyrene. Norsk Vann har utarbeidet en selvkostveiledning som ligger under Tematisk utdypning på nettsiden.

KRD har også laget retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Jeg vil anbefale at kommunen vedtar en lokal forskrift etter forurensningsforskriften § 12-6 for behandlingen av denne type saker. I tillegg vil det være klokt å fastsette en lokal forskrift etter § 11-4 for saksbehandlings- og kontrollgebyr. Jeg vil i tillegg minne om muligheten for å søke om støtte via Husbanken (startlån) og Nav for husstander med særskilte behov. Norsk Vanns rapport om vannforskriftens økonomiske konsekvenser (B 15) drøfter muligheten for ulike støtteordninger knyttet til opprydding av avløp i spredt bebyggelse.

Ellers kjenner du jo sikkert til Klif sin veileder for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann.

Kategorier Gebyr/Selvkost