Velg en side

Det anses som ønskelig ut fra driftsmessige forhold at takvann renses for sand  og organisk materiale. Kan kommunen med hjemmel i Standard abonnementsvilkår generelt kreve at takvann skal gå via drenskum/sandfang før påslipp til kommunalt overvannsnett?

30.07.2015

Etter Standard abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser pkt 3.2 skal alt overvann passere sandfang før det slippes inn på hovedledning. Det er da ikke behov for noe særskilt pålegg, kravet er jo der allerede, og ifølge punkt 3.2 i de administrative bestemmelsene er abonnenten ansvarlig for at de tekniske kravene i tekniske bestemmelser overholdes i hele anlegges funksjonstid.

Bestemmelsen har imidlertid ikke tilbakevirkende kraft for anlegg som er etablert før kommunen hadde vedtatt standard abonnementsvilkår (evt. tilsvarende vilkår).

Det er ikke gitt særskilte sanksjonsbestemmelser overfor abonnenter som ikke følger opp kravene, så kommunen må gå til domstolen for å følge opp abonnenter som ikke følger bestemmelsene frivillig.

Kategorier Diverse