Velg en side

I forbindelse med montering av vannmåler hos kunder ønsker rørlegger samtidig å montere tilbakestrømnings- og vannstoppeventil. Dette gjelder også i eksisterende hus, der abonnenten ønsker vannmåler. Rørlegger viser til TEK17. Hva må til for at kravet skal gjelde eksisterende bygninger? Må vi ha vedtatt abonnementsvilkår?

22.03.2024

Kommunen må ha en hjemmel for å pålegge abonnenten å sikre vannledninger mot tilbakestrømning. En slik hjemmel finnes både i plan- og bygningsloven med tilhørende byggteknisk forskrift (TEK17) og i KS sine standardiserte avtalevilkår (standard abonnementsvilkår) som regulerer forholdet mellom kommunen som leverandør og abonnenten som kunde.

Etter plan- og bygningsloven § 31-1 plikter eier å holde byggverk og installasjoner som reguleres av denne loven, i forsvarlig stand, slik at det ikke oppstår vesentlig ulempe for eller fare for skade på personer, eiendom eller miljø. Byggteknisk forskrift § 15-5 (1) bokstav d) setter krav om at installasjonen er sikret mot tilbakestrømning og inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasse og mot tilbakesug og tilførsel av vann fra annen vannkilde. Selv om byggteknisk forskrift pålegger å sikre installasjonen mot tilbakestrømming, innebærer ikke dette at det må skje i form av å installere tilbakestrømssikring eller at det gjelder for alle abonnenter. I veiledningen til byggteknisk forskrift, viser DiBK til at den beste sikringen kan oppnås ved at det etableres et luftgap mellom tappestedet og avløpet eller forurensningskilden. Veiledningen angir noen forhåndsgodkjente måter som kravet kan oppfylles på (preaksepterte ytelser). Andre krav bør bygge på en risikovurdering.

Etter standard abonnementsvilkår, administrative bestemmelser punkt 3.2, er abonnenten ansvarlig for å overholde kravene i de tekniske bestemmelsene i anleggets levetid. Etter de tekniske bestemmelsene punkt 2.4 skal vanninstallasjon utføres slik at tilbakestrømming ikke kan finne sted. Videre står det at abonnenten plikter å sørge for at offentlige vannledninger er sikret mot tilbakestrømming i henhold til NS-En 1717. Sikringsutstyr skal iht standarden finnes både

  • på alle tappesteder og ved alt utstyr tilkoblet eiendommens interne ledningsnett, og
  • rett etter innvendig hovedstoppekran og før første avstikker.

Videre står det: Andre typer sikring enn de som framgår av NS-EN 1717 kan benyttes forutsatt at det er gitt tillatelse fra kommunen som eier av distribusjonsnettet av drikkevann. Dette er særlig aktuelt for eksisterende installasjoner. 

For å unngå at et krav om å installere tilbakestrømningventil er uforholdsmessig, bør det også krav etter abonnementsvilkårene bygge på en risikovurdering.

Kategorier Diverse