Velg en side

I forbindelse med montering av vannmåler hos kunder ønsker rørlegger samtidig å montere tilbakestrømnings- og vannstoppeventil. Dette gjelder også i eksisterende hus, der abonnenten ønsker vannmåler. Rørlegger viser til TEK10. Hva må til for at kravet skal gjelde eksisterende bygninger? Må vi ha vedtatt sanitærbestemmelser?

16.05.2011

Kommunen må ha en hjemmel for å pålegge kunden å montere tilbakestrømmings- og vannstoppeventil. Hjemmelen kan enten være lov/forskrift/retningslinjer eller kontraktsbestemmelser i forholdet mellom vannleverandør og kunde (standard abonnementsvilkår/sanitærbestemmelser).

Etter plan- og bygningsloven § 31-3 første ledd plikter eier å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person.

Byggteknisk forskrift § 15-6 (2) bokstav d) setter krav om at Installasjonen skal sikres mot tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesug og tilførsel av vann fra annen vannkilde.

Veiledningen til byggteknisk forskrift sier: Beste sikring mot forurensning av vannforsyningsanlegget på grunn av tilbakestrømning eller inntrengning oppnås ved at det etableres et luftgap mellom tappestedet og avløpet/forurensningskilden. Der det ikke er praktisk mulig å oppnå luftgap, må annen beskyttelse mot tilbakestrømning av forurenset vann brukes.
Preaksepterte ytelser

  1. Tappested over sanitærutstyr sikres med et luftgap på minimum 20 mm. Med luftgap forstås avstanden mellom tappestedets underkant og høyeste tenkbare vannstand i utstyret, som anses å være utstyrets overkant.
  2. Tappested over utstyr som mottar helsefarlig avfall, og over utstyr med urolig vannstand, sikres med et luftgap på minimum 50 mm.
  3. Slangekraner sikres med tilbakeslagsventil eller ventil med løs kjegle.
  4. Tappested til bidéer, badekar med bunnfylling, hånddusjer, spyleventiler og lignende sikres med vakuumventil.
  5. Tappested til utstyr som bekkenspylere, utslagsskåler, kjelinstallasjon, vaskeautomater, ejektoranlegg og lignende samt tappested med slangekupling i laboratorier og tilsvarende, sikres med vakuumventil og tilbakeslagsventil.
  6. Vannkilder med forskjellig vannkvalitet knyttes sammen via brutt forbindelse med et luftgap på minimum 50 mm.
  7. Vakuumventiler plasseres på en sløyfe på vannledningen foran tappestedet og minimum 200 mm over utstyrets overkant.

Selv om byggteknisk forskrift pålegger å sikre installasjonen mot tilbakestrømming, innebærer ikke dette at det må skje i form av å installere tilbakestrømssikring  og at det skal gjelde alle abonnenter. Etter veiledningen gjelder kravet om tilbakeslagsventil etter nr. 3 slangekraner og nr. 5 tappested for bekkenspylere osv.

Etter standard abonnementsvilkår, administrative bestemmelsene punkt 3.2 er abonnenten ansvarlig for at funksjonskravene og de tekniske kravene i tekniske bestemmelser, og i plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift, overholdes i anlegges levetid. De tekniske bestemmelsene sier i punkt 2.4 at vanninstallasjon skal utføres slik at tilbakestrømming ikke kan finne sted. Videre står det at abonnenten plikter å sørge for at offentlige vannledninger er sikret mot tilbakestrømming i henhold til NS-En 1717. Sikringsutstyr skal iht standarden finnes både
  • på alle tappesteder og ved alt utstyr tilkoblet eiendommens interne ledningsnett, og
  • rett etter innvendig hovedstoppekran og før første avstikker.
Videre står det i punkt 2.4: For eksisterende installasjoner skal standarden følges så langt kommunen anser det nødvendig etter en nærmere risikovurdering.

Kommunene tolker nok dette ganske forskjellig, men jeg er kjent med at enkelte kommuner allerede krever tilbakestrømssikring (problemet er vel at det ikke alltid er like lett å installere dette på eldre anlegg).

Kategorier Diverse