Velg en side

Er det ok å frafalle tilknytningsgebyr der kommunen krev tilknytning? Vår kommunale forskrift er slik:

Abonnent som må installere pumpe eller har andre store anleggskostnader for å kople seg til det kommunale nettet, kan få reduksjon/fritak for tilknytingsgebyr. Vedtak om reduksjon/fritak vert gjort administrativt. Prinsippet som skal leggast til grunn ved vurdering av reduksjon eller fritak av tilknytingsgebyret, er at det ikkje skal koste meir for ein abonnent å knyte seg til offentleg leidningsnett enn gjennomsnittet innan kvar av kategoriane. Det kan ikkje gjevast større reduksjon enn det faktiske tilknytingsgebyret til ein kvar tid,  innan kvar kategori. Eigedomar som ligg forholdsvis langt unna offentleg nett, kan ikkje krevje å få dekt meirkostnader forbunde med tilknyting, når eigar sjølv søkjer om tilknyting.

12.04.2013

Kommunene kan ikke frita  huseiere for tilknytningsgebyr.

Når fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller avløpsleidning, anten beinveges eller gjennom privat samleidning, har eigaren skyldnad til å svare vass- og avløpsgebyr til kommunen. Det same gjeld når kommunen med heimel i plan- og bygningslova §§ 27-1 eller 27-2 har kravd at eigedomen skal ha slik tilknyting, se vass- og avløpsanleggsloven § 3 første ledd. Etter fjerde ledd kan kommunen ta bort alt eller noe av gebyret for eigedom som det ikke er hus på. Denne muligheten gjelder ikke eiendommer med hus.

Loven åpner i § 5 for at kommunen kan bestemme størrelsen på gebyrene og gi nærmere bestemmelser for gjenomføring av gebyrvedtaket og innkreving av gebyrene i lokal forskrift, men det står ikke noe om at kommunene kan unnta fra plikten til å betale gebyr.

Forurensingsforskrften  § 16-5 regulerer ulike gebyrsatser (altså ikke unntak fra gebyr totalt) kommunene kan ha:
Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen.
       Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige.
       Det kan videre fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike boligkategorier, der det er ulike kostnader forbundet med betjening av ulike boligkategorier.

Kategorier Gebyr/Selvkost