Velg en side

Vi fastsetter tilknytningsgebyr etter antall boenheter/vannmålere (fast pris per enhet/vannmåler). Boligblokker kommer ganske dyrt ut når de skal betale per boenhet. Er det lov å gebyrdifferensere mellom leiligheter og eneboliger når beregningsgrunnlaget er det samme?

31.01.2018

Etter vass- og avløpsanleggslova § 3 er eier av ”eiendom” ansvarlig for å betale gebyr. Etter forurensningsforskriften § 16-2 kan kommunen bestemme om de vil beregne gebyrene for hele eiendommen under ett eller separat for den enkelte boenhet.

Jurist i Miljødirektoratet, Øystein Wang, skriver følgende i sin kommentar på Gyldendal Rettsdata:

”For boligblokker, rekkehus osv. som er organisert som selveierseksjoner, er gebyrplikten knyttet til den enkelte boenhet. Det er eieren av den enkelte boenhet som har plikt til å betale gebyret. Loven er imidlertid ikke til hinder for at kommunen og eierne blir enige om at det dannes et felles rettssubjekt, for eksempel en huseierforening, slik at gebyrberegningen og betalingen skjer for hele fellesskapet under ett. Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel.”

Forurensningsforskriften § 16-5 regulerer uttømmende når man kan ha ulike gebyrsatser. Tredje ledd åpner for ulike satser for tilknytningsgebyr for ulike boligkategorier, der det er ulike kostnader forbundet med betjeningen av dem. I følge Miljødirektoratets kommentar kan det for eksempel fastsettes lavere gebyrsatser for blokkleiligheter på bakgrunn av at kostnadene med ledningsnett er lavere pr. boenhet for disse boligkategoriene enn for mer spredte boligenheter.

Norsk Vann har utarbeidet en veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp, hvor du kan finne mer informasjon.

Kategorier Gebyr/Selvkost