Velg en side

Plan- og bygningsloven § 30-6 sier at kravet om tilknytning til offentlig vann- og avløpsledning etter 27-1 og 27-2, som i utgangspunktet ikke omfatter fritidsbebyggelse, likevel kan hjemle tilknytningsplikt for fritidsbebyggelse hvis dette er bestemt i plan. I merknaden til bestemmelsene i Ot prp 45 (2007-2008) står det:

«Der fritidsbebyggelsens art tilsier det, kan kommunen imidlertid i arealdelen til kommuneplanen eller reguleringsplan kreve tilknytning til vann- og avløp etter §§ 27-1 andre, tredje og fjerde ledd og 27-2 andre , tredje og fjerde ledd.»

Kan vi hjemle tilknytningsplikten i kommunedelplanen for vann og avløp?

22.07.2015

Tilknytningsplikten kan gjerne hjemles i en kommunedelplan for vann og avløp, så lenge planen er utarbeidet etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

I prinsippet er det ikke behov for noe enkeltvedtak for å utløse tilknytningsplikten, fordi kravet følger direkte av § 27-1 og 27-2. I et brev fra KRD til Fylkesmannen i Hedmark skriver imidlertid departementet:

«I Pedersen, Sandvik m.fl. Plan og bygningsrett (2. utgave 2011) vises det på s. 473 til at tilknytningsplikten følger direkte av loven, og at det ikke er nødvendig med nye vedtak når lovens kriterier er oppfylt. Departementet er i prinsippet enige i dette, men vil peke på at det forutsettes en utløsende handling fra myndighetenes side for at eiendommer må knytte seg til; det er ikke et brudd på plan- og bygningslovens regler om grunneiere unnlater å knytte seg til en ny ledning på eget initiativ når den legges langs eller over eiendommen.»

En plan bør kunne være tilstrekkelig for å utløse plikten, så lenge den «utløsende handlingen» rettes mot den enkelte eieren av fritidsboligen. Det beste er likevel å sende et enkeltvedtak til hver enkelt eier, i tråd med Norsk Vanns standardbrev. Tvungen tilknytning til vann og avløp er et inngripende krav som kan medføre store kostnader for den enkelte. Ved å bruker enkeltvedtak sikrer dere at alle relevante opplysninger kommer fram og innbyggerne/hytteeierne får mulighet til å bli hørt.

Kategorier Tilknytningsplikt