Velg en side

Vi har gjennomført ROS-analyse på vann- og avløpsanleggene til kommunen og revidert vår beredskapsplan. Vi er litt usikre på hjemmelen for å unnta dette fra offentlighet. Vi har vært innom §17  b) i sikkerhetsloven, men så på Norsk Vann sine sider at dette er uavklart. Vi har foreløpig landet på §24 3 avsnitt i offentlighetsloven.

08.03.2013

Jeg ville begynt med å stille spørsmålet om hvorfor ROS-analysen og beredskapsplanen skal unntas offentlighet. Er det kanskje bare deler av dokumentene som det er behov for å unnta? Det kan være hensiktsmessig å vente med å ta stilling til spørsmålet om offentlighet til man får en begjæring om innsyn, og i minst mulig grad stemple hele dokumenter som unntatt offentlighet.

Det er tenkelig at både en ROS-analyse og en beredskapsplan kan være et internt dokument, og dermed kunne unntas etter offentlighetsloven § 14. Det vil avhenge av om de kun er utarbeidet for internt bruk, eller om de skal «ut av huset». Jeg antar at det siste er tilfelle.

Jan Fridtjof Bernt skriver på Gyldendal Rettsdata at § 24 tredje ledd omfatter opplysninger om konkrete sikringstiltak, detaljert informasjon om vaktrutiner, alarmanlegg, systemer for adgangskontroll, og opplysninger om ruter og tider for pengetransporter. Derimot vil som hovedregel ikke generelle og nøytrale opplysninger, f.eks. om byggemateriale, størrelse, rominndeling og så videre kunne unntas fra innsyn etter denne bestemmelsen, selv om det er tenkelig at informasjonen vil kunne nyttes ved planlegging av straffbare handlinger.

 Når det gjelder detaljerte tegninger av en bygning eller lignende, vil likevel vurderingen av om det kan gjøres unntak måtte variere etter hva slags type bygning det er tale om. Det vil sjelden være grunnlag for å gjøre unntak for tegninger av f.eks. et vanlig kontorbygg, mens det kan være adgang til å unnta tilsvarende tegninger av et bygg som inneholder store verdier, eller som kan være særlig utsatt for sabotasje eller terrorisme.

Bestemmelsen vil også kunne brukes som hjemmel for unntak der opplysningene vil vise muligheten til å gjennomføre en straffbar handling. Detaljerte opplysninger om våpenlager, tilholdssted for sjeldne fuglearter og lignende vil kunne falle inn under bestemmelsen hvis det er tenkelig at slike opplysninger kan friste til å gjøre innbrudd eller til faunakriminalitet.

Kategorier Diverse