Velg en side

Kan tilknytningsgebyr for avløp beregnet etter vedtatt lokal forskrift og gebyrregulativ endres i politisk utvalg? I forurensningsforskriften § 16-5: «Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike boligkategorier…». Kommunen har ikke fastsatt ulike gebyrsatser i forskrift. Kan politisk utvalg da endre størrelsen på gebyret i enkeltsak?

30.07.2015

Tilknytningsgebyr og årsgebyr skal fastsettes i tråd med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Rammen for gebyrene og hovedreglene for utregning og innkreving overlates i § 4 til departementet (KLD) å fastsette, noe som er gjort i forurensingsforskriften kapittel 16.

Kommunen kan etter lovens § 5 fastsette størrelsen på gebyrene og gi nærmere regler for gebyrvedtaket og innkreving av gebyrene i lokal forskrift. I tillegg vedtar kommunene årlig et gebyrregulativ som sier hva satsene blir ut fra selvkostkalkylene.

Det ovennevnte regelverket er rammene for gebyrberegningen i kommunen. Politisk utvalg kan ikke sette seg ut over lov og forskrift og vedta unntak fra dette, uten at de har en hjemmel. Etter forurensningsforskriften § 16-5 kan kommunen fastsette lavere tilknytningsgebyr:

  • For eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen.
  • Dersom et vann- eller avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige.
  • For ulike boligkategorier, der det er ulike kostnader forbundet med betjening av ulike boligkategorier.
  • For avløpsvann som forurensningsmessig avviker fra vanlig kommunalt avløpsvann.

Dersom ikke dette er tilfelle, kan jeg ikke se at det finnes noen hjemmel for den type beslutning som du viser til at er gjort i politisk utvalg.

Jeg minner for øvrig om at når formannskapet beslutter at en eiendom skal unntas fra å betale tilknytningsgebyr innenfor et selvkostsystem innebærer det at de øvrige abonnentene må dekke dette gjennom sine gebyrer. Det er ikke hjemmel for å høyne de øvrige abonnentenes gebyrsats ut fra en slik begrunnelse. Et alternativ kan være at kommunen dekker kostnaden over sitt ordinære budsjett.

Kategorier Gebyr/Selvkost