Velg en side

Kan kommunen stille krav til eiere av fast eiendom (eller utbyggere) til mengde vann som slippes ut til resipient både ved nyetablering og fra eksisterende enebolig som ligger rett ved siden av en bekk?

02.08.2015

Her trenger dere nok både å gå gjennom hvilken rolle og hvilken hjemmel dere har for å stille krav.

  • Som eier av avløpsanlegget kan dere sette påslippkrav overfor abonnentene. Kravene dere kan sette finner dere hjemmel for i deres abonnementsvilkår, og der vil de fleste kommuner ha hjemmel for å sette mengdebegrensninger for påslipp til kommunens ledning. Abonnementsvilkårene gir ikke hjemmel for å stille krev til mengde vann som slippes ut direkte til en resipient.
  • Som vannressursmyndighet kan kommunen i en viss utstrekning sette krav om infiltrasjon i grunnen etter vannressursloven § 7 annet ledd. Denne bestemmelsen har både betydning ved utarbeidelse av reguleringsplaner (første punktum) og ved byggetillatelser. For eksisterende bebyggelse kan bestemmelsen bare benyttes når tiltak kan gjennomføres uten urimelig kostnader (annet punktum). Forarbeidene til vannressursloven § 7 annet ledd (NOU 1994:12) har mye interessant informasjon (se merknaden til § 6)
  • Krav av hensyn til resipienten (vassdrag med årssikker vannføring) etter vannressursloven § 8 fastsettes i konsesjoner av NVE, som er vannressursmyndighet etter denne bestemmelsen. Jeg anbefaler at dere kontakter NVEs regionkontor for å drøfte dette behovet.
  • Som forurensningsmyndighet kan kommunen sette krav til omlegging og utbedring av stikkledning etter forurensningsloven § 22 annet ledd. For utslipp av overvann er Fylkesmannen myndighet, så her ville jeg kontaktet dem.
  • Som plan- og bygningsmyndighet kan kommunen både sette bestemmelser som planmyndighet og som bygningsmyndighet. Før oppføring av nye boliger blir godkjent krever pbl § 27-2 at avledning av grunn- og overvann skal være sikret. Se også byggteknisk forskrift § 15-8.

Jeg anbefaler at dere i samarbeid med kommunens plan- og bygningsavdeling får i stand et samarbeid med både Fylkesmannen og NVE for å samordne dette, da det ser ut til å være behov for å bruke myndighet som er tillagt disse i tillegg til kommunens myndighet.

Kategorier Diverse