Velg en side

Kan vi stenge av vannet til en eiendom hvis den ansvarlige søker ikke sender inn ferdigmelding på et anlegg etter gjentatte purringer? Kan vi eventuelt sende krav om gebyr på at det ikke er sendt inn ferdigmelding?

11.03.2013

Utgangspunktet er at det må innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatlse før søknadspliktige tiltak kan tas bruk, jf. plan- og bygningsloven § 21-10:

    Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker. For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon for utført sluttkontroll, jf. § 24-2. Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av denne lov. Kommunen kan utstede ferdigattest også der det foreligger bagatellmessige overtredelser av krav i eller i medhold av denne lov.

       Ved ferdigattest skal det fra tiltakshavers eller de ansvarlige foretaks side foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverkets, herunder byggeproduktenes, egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. Departementet kan gi forskrift om innhold, avlevering og oppbevaring av slik dokumentasjon.

       Når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig, kan det utstedes midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket. I midlertidig brukstillatelse skal det framgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan kreve at det stilles sikkerhet for at gjenstående arbeider blir rettet. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal kommunen gi pålegg om ferdigstillelse, som kan gjennomføres ved sanksjoner etter kapittel 32.

       For bygningstekniske installasjoner kan det gis driftstillatelse før de skal tas i bruk. Driftstillatelsen kan være tidsbegrenset og skal følge den enkelte installasjon.

       Departementet kan gi forskrift om unntak fra krav om ferdigattest for særskilte tiltak, ferdigstillelsen av tiltak, sluttkontroll, dokumentasjon for kommunens behandling av søknad om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse.

Hvis kommunen har gitt en midlertidig brukstillatelse med en fastsatt frist, kan kommunen (som det fremgår av tredje ledd) gi pålegg om ferdigstillelse som kan følges opp med sanksjoner etter kapittel 32. Blant annet kan kommunen etter § 32-8 bokstav b) på visse vilkår ilegge overtredelsesgebyr.

Det er nok ikke hjemmel for å stenge av vannet, med mindre dette er varslet i avtalen/kommunens abonnementsvikår. Dette vil imidlertid fort kunne bli en uheldig sammenblanding av kommunens rolle som anleggseier og som myndighetsutøver.

Kategorier Diverse