Velg en side

Som eier av det kommunale ledningsnettet ønsker vi å sikre at ny abonnent og kommunen er gjort kjent med tilknytningspunktene på kommunalt nett for ny bolig. Kan kommunen si nei til at boligen innflyttes før opplysningene vedr. stikkledningene er avklart?

I tillegg til nødvendige søknader etter plan- og bygningsloven skal kommunen, som eier av vann og avløpsanleggene, ha søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg (standard abonnementsvilkår pkt. 2.1) for å sikre VA etter pbl. §§27-1 og 27-2. Standard abonnementsvilkår forvaltes imidlertid på et privatrettslig grunnlag. Som ledningseier kan man derfor ikke med standard abonnementsvilkår i hånda nekte at eiendommen tas i bruk.

Etter byggesaksforskriften § 5-4 første ledd kan søknaden sendes tilbake dersom VA-opplysninger ikke foreligger:

”Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2 skal inneholde opplysninger som nevnt nedenfor i tredje ledd bokstav a til q i den utstrekning de er relevante for tiltaket og nødvendige for kommunens behandling.”

Etter pbl. § 21-10 kan bygningsmyndigheten holde tilbake ferdigattesten:

”Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker. For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon for utført sluttkontroll, jf. § 24-2. Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av denne lov. Kommunen kan utstede ferdigattest også der det foreligger bagatellmessige overtredelser av krav i eller i medhold av denne lov. 

Ved ferdigattest skal det fra tiltakshavers eller de ansvarlige foretaks side foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverkets, herunder byggeproduktenes, egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. Departementet kan gi forskrift om innhold, avlevering og oppbevaring av slik dokumentasjon.”

Etter standard abonnementsvilkår pkt 2.1 er det naturlig å kreve situasjonsplan som viser anleggene slik de er bygget.

Det kreves et samarbeid med bygningsmyndigheten på dette området.

I den grad det er tale om en opparbeidelse som faller inn under reglene i pbl. § 18-1 hvor det stilles krav til opparbeidelse av hovedavløpsledning og hovedvannledning for å kunne bebygge grunn eller utvide eksisterende bebyggelse vesentlig, vil kan kommunen gi kommuneplanbestemmelser om utførelsen av arbeid etter første ledd. Kommunen kan også stille krav til løsninger og produktvalg innenfor gjeldende bestemmelser og så langt det er nødvendig for å sikre rasjonell drift og vedlikehold av anlegget. Så lenge de aktuelle bestemmelsene i standard abonnementsvilkår kan anses å sikre nettopp dette, er hjemmelen på plass.

For tiltak som faller utenfor reglene i pbl. § 18-1, vil det fremdeles være slik at anleggelse av nye stikkledninger for vann- og avløp vil være søknadspliktige arbeider i seg selv etter pbl. § 20-1 bokstav a, jf. f. Det vil her være naturlig å samkjøre en tillatelse og evt. vilkår for slik tillatelse med vanlige kommunale normer for anleggelse av slike ledninger, herunder reglene i standard abonnementsvilkår. Det kan settes vilkår for tillatelse til å anlegge slike ledninger som må anses for å ha saklig sammenheng med den tillatelse som gis i tråd med alminnelige forvaltningsrettslige regler. Man kan komme langt ved å stille som vilkår for slik tillatelse at også standard abonnementsvilkår (tekniske og administrative bestemmelser blir fulgt) som ledd i utførelsesprosessen. Det er i alle fall verd å ta en tvist på dette om det skulle vise seg nødvendig.

Merk også at det i standard abonnementsvilkår innledningsvis er presisert at regelverket anses for å være hjemlet i en rekke lover og forskrifter, herunder plan- og bygningsloven, i tillegg til i eierrådigheten over eget ledningsnett og i egenskap av å være leverandør av varen vann og tjenesten borttransportering av avløp.

Kategorier Diverse