Velg en side

Det ble oppdaget en privat lekkasje på en avløpsledning. Det var en akutt situasjon (avløpet rant ut i terreng mot en barnehage). Vi bestemte oss derfor å sette i gang arbeid med å stoppe forurensing til tross for at den ledningen var en privat avløpsledning. Som sagt er avløpsledningen privat og vi har utbedret denne lekkasjen fordi det var viktig å stanse forurensningen. Eiere av ledningen har sendt en melding til kommunen om at kommunen skal bekoste arbeidet med utbedring.

Har vi myndighet til å utføre en utbedring av en privat avløpsledning når det haster?

30.07.2015

I en dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett 4 oktober 2012 kom domstolen frem til at vilkårene for umiddelbar gjennomføring ved kommunen etter forurensningsloven § 74 ikke var til stede, fordi opprydningstiltaket ikke ville blitt forsinket av at kommunen i stedet for å gjennomføre tiltaket selv hadde rettet et pålegg (muntlig) mot den som var ansvarlig for den potensielle forurensningen slik at de kunne rydde opp. I den aktuelle dommen var den ansvarlige et spyle- og sugefirma og derfor særlig velegnet til å foreta opprydningen på en billig måte selv. Dette innebærer at dere må vise at et slikt pålegg ikke var noe alternativ i den aktuell situasjonen.

Norsk Vann har utarbeidet standardbrev for umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten.

Kategorier Diverse