Velg en side

Kan et privat vannverk kjøpe seg inn i kommunens høydebasseng?

12.08.2016

Et høydebasseng er et vann- og avløpsanlegg etter vass- og avløpsanleggslova § 1 annet ledd. Det følger av første ledd at høydebassenget dermed skal eies av kommunen. Så lenge vann- og avløpsanlegget allerede er eid av kommunen, kan det etter  § 1 første ledd annet punktum bare selges eller på annen måte overdras til kommuner.

Loven åpner for øvrig for delt eierskap mellom kommuner og private andelslag (eksemepelvis at kommunen kjøper seg inn i et privat høydebasseng), så lenge kommunen eier over halvparten av andelene, se merknaden til § 1 (Prop.136 L (2010-2011).

Kategorier Diverse