Velg en side

Kan kommunen pålegge huseier å koble fra overvann/taknedløp fra fellessystemet for egen regning, når dette enten innebærer lokal disponering av overvannet eller å legge en overvannsledning i en ny grøft på 20 meter?

02.08.2015

Krav om frakobling av overvannet:
Etter forurensningsloven § 22 annet ledd kan kommunen (forurensningsmyndigheten) kreve at abonnenten legger om og utbedrer sin stikkledning når kommunen gjør tiltak på sine egne ledninger. Bestemmelsen retter seg primært mot separering og reparasjon av ledningene, men omlegging vil også kunne fortolkes som å endre taknedløpene fra å føre vannet ut i en kommunal ledning til å håndtere takvannet på egen eiendom. Kommunen må vurdere om det er forholdsmessighet mellom fordelene ved at overvannet/taknedløpene kobles fra og ulempene for abonnenten ved å måtte gjennomføre et slikt tiltak. Sannsynligheten for tilbakeslag og omfanget av disse må veies mot abonnentens ulemper ved å måtte koble fra taknedløpene. Se Norsk Vanns standardbrev for frakobling av taknedløp.

Dekning av kostnaden for å forlenge overvannsledningen i grøft med 20 meter:
Dette vil innebære en endring av dagens avtale og må vurderes ut fra abonnementsvilkårene med tilhørende kontraktsrettslige prinsipper. Guttorm Jakobsen skrev en betenkning for Asker kommune i 2003 mens han jobbet i Haavind som du finner her, se punkt 3.3 i betenkningen. I praksis prøver gjerne kommuner å unngå å sende full regning til abonnenter som trenger omfattende forlengelse av stikkledninger. Her bør man ta hensyn til om abonnenten får en stikkledning med vesentlig bedre kvalitet enn den gamle.

Kategorier Diverse