Velg en side

En husstand benytter stakekummen på eiendommen som overvannshåndtering ved å fjerne lokket på kummen slik at vannet ledes dithen. Dette har gjentatt seg til tross for at lokket er sikret med pakning og lokk fra kommunens side. Lokal bestemmelse i kommunens VA-norm fastslår at det er forbudt å lede overvann til spillvannsnettet, forbudet kommer også frem av standard abonnementsvilkår. Holder det som grunnlag for å pålegge etablering av overvannshåndtering på eiendommen? Er det eventuell lovtekst vi kan benytte her som vil styrke saken fra kommunens side? Og kan egentlig kommunen pålegge private husstander slike tiltak?

05.02.2020

Jeg antar at stakekummen tilhører abonnenten, slik at det vil være kommunens abonnementsvilkår som er grunnlaget for eventuelle krav. Hvis dere har vedtatt KS sine standard abonnementsvilkår, kan dere stille krav ved å henvise til punkt 3.12.1 siste avsnitt Påslipp. Dere har imidlertid ikke anledning til å pålegge huseieren en konkret løsning for å håndtere overvannet på sin eiendom.

Kategorier Diverse