Velg en side

Vi har utvidet kommunens vann- og avløpsanlegg i forbindelse med etablering av et nytt boligfelt og har anmodet alle naboeiendommer opp til ca. 200 meter til feltet om å tilknytte seg både offentlig vann og avløp. Vi har etablert en beløpsgrense for uforholdsmessig kostnad for tilknytning til offentlig avløp. Beboerne forespør nå enkeltvis entreprenører om pris og ser ikke på fellesløsninger. De ønsker å ha prisen høyest mulig, for å komme over beløpsgrensen for så «å slippe» å knytte seg til kommunale ledninger. Det hører med til historien at det ikke er det beste naboskap mellom flere av de involverte. Kan kommune kreve at de ser på felles løsninger?

24.07.2015

I sin tolkning av plan- og bygningslovens begrep «nærliggende areal» (og herunder «uforholdsmessig kostnad») i brev av 20.10.2012 uttaler KMD:

«Det vil derfor være en fordel om flere kommuner enn i dag angir et tak eller en anslått normalkostnad for forskjellige områder i kommunen».

Kostnaden må vurderes opp mot hva som er en normalkostnad, og hvis dette er det samme for avløp som for vann, vil det nok være naturlig å videreføre samme beløpsgrense («tak»). I det omtalte brevet skriver KMD:

«Kostnadene for eiendommen vil være summen av alle utgiftene for å få lagt ledning frem til bebyggelse, inkludert eventuelle kostnader til ekspropriasjon av rett til å føre ledningen over naboeiendom. Eventuelle reduksjoner i kostnadene kommer til fratrekk, for eksempel tilskudd fra kommunen, fordel ved å spleise med naboer, jf. også muligheten for å knytte seg til privat vann- og avløpsanlegg.»

Kommunen kan ikke pålegge en huseier å etablere en felles ledning, men dere kan legge til grunn en slik løsning når dere vurderer om vedkommende plikter å koble seg til det kommunale ledningsnettet. Muligheten for å knytte seg til en offentlig ledning via et eksisterende privat anlegg etter pbl. § 27-3 eller en felles løsning for flere eiendommer, vil kunne være tungtveiende momenter ved vurdering av om tilknytning kan kreves etter andre ledd i plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2. Dersom de har mulighet til å samarbeide om en felles løsning, er det altså kostnaden for denne løsningen som må legges til grunn når man vurderer hva som vil innebære en uforholdsmessig kostnad.

Der det allerede er etablert private anlegg vil det være hensiktsmessig å tillate tilkobling til dette etter § 27-3, og deretter legger kostnadene ved en slik tilknytning til grunn ved vurderingen av om den offentlige ledningen går over nærliggende areal, herunder da også om kostnadene er uforholdsmessige. Tillatelse etter § 27-3 gis i form av et enkeltvedtak (husk klageplikt for alle parter mv.).

Kategorier Tilknytningsplikt