Velg en side

Vi har på tre forskjellige steder overvannskummer med tilhørende ledning som ligger på privat grunn. Disse ledningene og kummene vil vi gjerne bytte ut, da vi skal rehabilitere sykkelveien og kjøreveien som ledningene går under, men vi får ikke tillatelse til å grave på denne private grunnen. Har kommunen rett til å grave opp og rehabilitere disse kummene? Vi har prøvd å komme til enighet med grunneieren uten å lykkes. Han eier helt inntil asfalten på sykkelveien, og også noen små deler av sykkelveien som vi nå skal rehabilitere. Gravemaskinen står og venter på å grave over til disse kummene.

24.01.2018

Det er nok dessverre ikke uvanlig at kommuner har lagt ledninger/kum på privat grunn, uten å tinglyse en avtale som regulerer dette. Jeg regner med at du har sjekket rettighetsforholdene med Statens kartverk. Det er i tillegg greit å ha sjekket om kommunen kan ha en rettighet som går fram av skjøtet til eiendommen.

Siden kommunen trolig verken har en avtalt eller en ekspropriert rettighet, må retten til å ha ledning/kum liggende og til å foreta nødvendig vedlikehold eventuelt baseres på hevd (en rettighet man kan få etter å ha brukt den som sin egen og det har gått lang tid). Dersom kummen er synlig på eiendommen, vil kommunen etter 20 år kunne ha hevdet en rett til både å fortsatt å ha den der og til å foreta nødvendig vedlikehold (hevdslova § 7). Dersom kummen ikke har vært synlig, vil kommunen ikke kunne ha hevdet rettigheten før etter 50 år (hevdslova § 8). En hevdet rett har rettsvern overfor en tredjepart, selv om den ikke er tinglyst, se tinglysingsloven § 21 annet ledd.

Dersom grunneieren er abonnent, kan kommunens rett til å ha ledningene liggende med tilhørende rett til tilgang til ledningene være regulert i deres abonnementsvilkår. I KS sine standard abonnementsvilkår er dette regulert under punkt 3.3.

Det mest smidige (og raske) er selvfølgelig om dere kan få til en avtale med grunneieren mot en kompensasjon, alternativt flytte kummen hvis det er praktisk mulig. Selv om dere kan påstå å ha «hevdet» en rett til å foreta vedlikeholdet, risikerer kommunen å måtte gå rettens vei for å få gjennomført det.

En rettighet til å ha ledninger/kum på privat grunn kalles et servitutt og reguleres av servituttlova. Etter § 2 må den som har et servitutt (rettighet) på privat grunn ikke bruke denne rettigheten slik at den blir til urimelig skade eller ulempe for grunneieren. Nødvendig vedlikehold av en kum vil nok svært sjelden kunne være til urimelig skade eller ulempe.

Jeg viser for øvrig til Norsk Vann sin bok «Vann- og avløpsrett» som på sidene 425-431 omtaler retten til å ha ledninger liggende over annen manns grunn.

Kategorier Diverse