Velg en side

En tiltakshaver ønsker å kople seg til et privat ledningsnett som ligger i sjøen hevder at plan- og bygningsloven § 27-3 skal kunne brukes til deres fordel. Eierne av det private ledningsnettet ønsker ikke at tiltakshaveren skal kople seg på. Har vi anledning til å pålegge eieren av det private nettet å tillate dette?

02.08.2015

Plan- og bygningsloven § 27-3 gir kommunen rett til å bestemme at noen skal få knytte seg til en privat ledning (se også forurensningsloven § 23). Formålet med bestemmelsen er særlig å legge til rette for fortetting i etablerte byggeområder med private anlegg. Kommunens skal avveie interessene mellom eierne av det anlegget og eventuelle nye brukere. Kommunens beslutning er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven.

Tilknytningen av nye brukere skal skje uten kostnader for eieren av ledningen. Den som knyttes til må derfor betale for nødvendige utvidelser og forandringer av ledningen. I tillegg kan eieren av ledningen kreve refusjon for opprinnelige kostnader og senere oppgraderinger (fastsettes ved lensmannsskjønn, jf. pbl. § 16-12 og fordeles i tråd med pbl. § 18-8) av den som knytter seg til.

Hvis tilknytningen forutsetter at man legger ledninger over annen eiendom, må retten til dette etableres ved avtale eller gjennom ekspropriasjon.

Kategorier Diverse