Velg en side

Kommunen (avdeling bygg og eiendom) skal etablere en slamavskiller for kommunal skole og barnehage. Det er ingen andre abonnenter. Kan kostnadene med investering og drift knytta til anlegget belastes sjølvkost eller på bygg og eiendom. Vi har flere slike eksempler på eksisterende anlegg der avløpsverket driver slamavskillere knyttet til offentlige enkeltbygg mot at de betaler avløpsgebyr, men blir dette korrekt ift. sjølvkost og tilsvarende private bygninger i kommunen? Hva skal vi svare en privat bygningseier som vil at vi skal ta over hans private renseanlegg mot at han går fra slamgebyr til avløpsgebyr?

30.07.2015

Kommunen står fritt til å bestemme hva slags policy den vil ha for å eie mindre vann- og avløpsanlegg, jf. begrensningen i privat eierskap til hovedledninger mm. som følger av vass- og avløpsanleggslova § 1. Her må kommunen ta stilling til hva slags policy de vil ha overfor sine innbyggere.

Kommunalt eierskap til slamavskilleren medfører at kommunen også blir ansvarlig for drift og vedlikehold, jf. forurensingsloven § 24. Utgiftene til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller delvis eies av kommunen, dekkes av kommunen, jf. § 25. Til gjengjeld kan kommunen kreve utgiftene dekket i samsvar med bestemmelsene i vass- og avløpsanleggslova. Det betyr imidlertid ikke at skolen og barnehagen omfattes av kommunens lokale forskrift om vann- og avløpsgebyr og det ordinære selvkostområdet. Her må kommunen utforme en egen forskrift for håndteringen av slamavskilleren.

Kategorier Gebyr/Selvkost