Velg en side

En kunde krever å sette inn vannmåler og betale etter forbruk. Kommunen har pr i dag ikke noe utregning for faktisk forbruk og fastavgift. En slik omlegging av gebyrforvaltningen vil kreve store resurser for kommunen og omfattende merarbeide. Kommunens spørsmål blir da om en abbonent kan kreve å betale etter faktisk forbruk og evt hva vi kan argumentere med i et tilsvar.

08.03.2013

Etter forurensningsforskriften § 16-4 annet ledd kan både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med vannmåler etter kommunens anvisning.

Norsk Vann har utgitt en rapport 179/2011 med veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter. Denne kan skaffes i bokhandelen på norskvann.no.

Kategorier Gebyr/Selvkost