Velg en side

Kan abonnentene nekte installasjon av fjernavlest vannmåler når kommunen har tatt inn i sine abonnementsvilkår at de kan bestemme type vannmåler som skal installeres?

23.01.2018

Etter forurensningsforskriften § 16-4 annet ledd skal måling utføres med vannmåler etter kommunens anvisning. Etter Miljødirektoratets kommentar til bestemmelsen kan ikke tekniske krav til vannmålere være i strid med EUs måleinstrumentdirektiv, 2004/22EC, men ellers er det ikke spesifisert hva slags vannmålere som skal benyttes.

Både ordlyden i forskriftens § 16-4 og kommunens avtalevilkår hjemler at kommunen kan kreve at abonnenten installerer en bestemt type vannmåler.  Spørsmålet er om krav om fjernavlest vannmåler kan være i strid med annet regelverk, eksempelvis personopplysningsloven eller avtalelovens § 36 eller forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlig saksbehandling, herunder kravet til forholdsmessighet.

Personopplysningsloven § 8 jf. 2 nr. 1) forutsetter samtykke, lovhjemmel eller blant annet at behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, for at kommunen skal kunne behandle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Se også personverndirektivet og den nye personvernforordningen som trer i kraft fra 25. mai 2018 og dom fra EU-domstolen. Det innebærer at innhentingen av vannmålerdata ikke kan strekkes utover samtykket, lovhjemmelen eller det som er nødvendig for å oppfylle avtalen omfatter.

Det kan nok være i strid med både forvaltningsrettens krav til forholdsmessighet og avtaleloven § 36 å kreve installasjon av fjernavlest vannmåler hos en abonnent som kan dokumentere at dette vil medføre helseproblemer. Dette må imidlertid vurderes konkret. Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 4-1 b) begrenser kraftselskapets plikt til å installere AMS dersom installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker, men gir ikke sluttbruker en selvstendig rett til å kreve unntak fra kraftselskapets installasjonsplikt. Vi har fått opplyst at rundt 2 000 målere ikke blir skiftet på bakgrunn av dette unntaket.

 

Kategorier Gebyr/Selvkost