Velg en side

En slamtømmebil fra et firma som gjør oppdrag for kommunen kjørte i stykker en privat vei da de skulle tømme en slamavskiller. I vår lokale forskrift står det: » Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer.»

Har eier rett på erstatning for ødelagt vei, eller har han ikke oppfylt kravene i forskriften ved at bilen ikke kan kjøre inn der?

23.08.2023

Jeg antar at det er et vilkår i utslippstillatelsen om at anlegget skal tømmes med jevne mellomrom og at det står som får tillatelsen skal overholde kravene i kommunes lokale forskrift om slamtømming.

Etter forurensningsloven § 26 er kommunen forpliktet til å ha en tømmeordning og etter § 30 tredje ledd krever innsamling (tømming for slam) samtykke fra kommunen. Tømmingen skal etter forurensningsloven skje etter kommunens tømmeforskrift.

Dersom eieren av anlegget ikke oppfyller kommunens tømmeforskrift, ved at veien ikke er i forskriftsmessig stand, vil ikke anlegget bli tømt. Dette vil kunne være et brudd på vilkåret i utslippstillatelsen og bør følges opp som det.

Det kan ha vært uaktsomt av tømmebilen å kjøre på den private veien, både fordi det var satt opp skilt og at det var synlig at veien var for smal eller for dårlig, og det førte til skade, kan det være et ansvarsgrunnlag for erstatning. Dette må imidlertid vurderes konkret.

Om kommunen kan holdes ansvarlig som oppdragsgiver for tømmefirmaet er et annet spørsmål. Det vil i så fall kreve at kommunen har opptrådt uaktsomt i sin saksbehandling. Det er ikke noe lovfestet oppdragsgiveransvar for kommunen. Samtidig kan jeg ikke utelukke at Høyesterett fremover i tid kan komme frem til at kommunen på ulovfestet grunnlag vil ha et oppdragsgiveransvar for feil som gjøres av firma som tømmer slam på vegne av kommunen.