Velg en side

Vi ønsker å pålegge abonnentene å sanere sine stikkledninger samtidig som vi utbedrer hovedledningen for avløp. Hva skal til for at vi skal kunne kreve dette?

21.11.2017

For avløpsledninger kan kommuner etter forurensningsloven § 22 annet ledd kreve utbedring av stikkledninger når kommunen gjør en «tilsvarende utbedring» av sine hovedledninger og ellers når «særlige grunner tilsier det».

For at forurensningsmyndigheten skal kunne kreve at huseierens sanerer sine stikkledninger må det i følge forarbeidene (Ot.prp. nr. 11 (1979-89) side 127) foreligge ”sterke grunner til å anta” at stikkledningen ikke er tilfredsstillende, altså et skjerpet krav til å sannsynliggjøre at stikkledningen ikke er i tilfredsstillende stand:

”Med omlegging tenkes på de tilfeller hvor en kommune legger om ledningssystemet fra fellessystem til separatsystem eller hvor det skjer en fullstendig utskifting av ledningsnettet. I mange tilfelle vil en så omfattende sanering ikke være nødvendig, og det vil da være tilstrekkelig med en utbedring av eksisterende ledningsnett. En omlegging eller utbedring vil være lite effektiv dersom en ikke kan kreve tilsvarende sanering av stikkledninger. Når det skjer en omlegging til separatsystem, kan det komme på tale å skifte ut stikkledningssystem uansett, for å hindre at uønsket vann ledes i galt ledningsnett. Når det gjelder sanering av eksisterende ledning, må det foreligge sterke grunner til å anta at eksisterende stikkledning ikke er tilfredsstillende før en kan kreve at stikkledningen fornyes. Slike forhold kan være lekkasjer eller at stikkledningen er like gammel som det hovedledningsnett som saneres. Myndighet til å kreve omlegging eller sanering av stikkledning er lagt til forurensningsmyndigheten, og kommunen vil bli delegert myndighet i disse sakene.”

Kommunen har en utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 før vedtaket kan fattes, noe som innebærer at kommunen må vurdere om vilkårene for å kreve utbedring er oppfylt i det enkelte tilfelle. Da kan det være behov for flere argumenter enn at man eksempelvis antar at stikkledningen har lik alder som hovedledningen.

Etter forurensningsloven § 49 kan kommunen som forurensningsmyndighet pålegge eieren å gi nødvendige opplysninger som vedkommende allerede har om sin stikkledning for avløp. På denne måten kan kommunen få avkreftet eller bekreftet sin antagelse om behovet for utskiftning av stikkledningene. I tillegg kan man etter § 51 pålegge eieren av stikkledningen å gjennomføre undersøkelser når det er grunn til å tro at stikkledningen kan føre til forurensning.

 

Kategorier Diverse