Velg en side

I vår forskrift om vann- og avløpsgebyr beregnes årsgebyr etter eiendommens registrerte bruksareal for bygningene. Skal parkering i samme bygg i boligblokker eller bolighus hvor du kan gå til garasjen innenfra være med i bruksarealet?

23.07.2015

Etter forurensningsforskriften § 16-4 skal bebyggelsens størrelse legges til grunn for eiendommer som ikke har vannmåler. Det stipulerte forbruket skal i størst mulig grad tilsvare reelt forbruk og det kan dessuten tas hensyn til bebyggelsens art og den bruk som gjøres av den, samt eiendommens størrelse og beskaffenhet.

Det er ikke gitt bindende regler for hvordan bebyggelsens areal skal beregnes, men i følge kommentarene til Miljødirektoratet, angir NS 3940 en hensiktsmessig måte å beregne arealet på. Kommunen avgjør selv om de vil benytte tidligere arealberegninger eller foretas ny beregning. Kommunen må redegjøre for beregningsprinsippene kommunen legger til grunn for å fastslå stipulert forbruk for ulike bruksareal i sin kommunale forskrift.

NS 3940 om Areal- og volumberegninger av bygninger side 12, punkt 5.3.5 om Bruksareal for en bygning:

”Bruksarealet for en bygning er summen av bruksarealene for alle måleverdige plan og etasjer uavhengig av bruken”

I veiledningen til NS 3940 blir måleverdig areal beskrevet slik:

”Et areal er måleverdig når fri høyde over gulv er minst 1,90 meter i en bredde på minst 0,6 meter.”

Det kan tas hensyn til bebyggelsens art og den bruk som gjøres av den, samt eiendommens størrelse og beskaffenhet. Prinsipielt gjelder at vann inn = vann ut.

Med «bruk av bebyggelsen» menes varige bruksmåter. Midlertidig ikke-bruk er ikke relevant, slik som at en bolig står tom i en periode. Gjelder det derimot eiendom beregnet på fritidsbruk eller som av andre grunner har lavt vannforbruk, er bestemmelsen relevant. Det kan fastsettes særlige regler f.eks. for bebyggelse har et særlig stort areal i forhold til vannforbruk og avløpsmengde. Andre kriterier, som f.eks. gebyrpliktiges privatøkonomi (minstepensjonister, uføretrygdede eller arbeidsledige), antall personer, antall våtrom i huset etc., kan ikke legges til grunn for gebyrberegningen. Selv om det er adgang til å benytte ulike beregningsmåter for eiendommer med ulik bruk, kan ikke selve prisen pr. m3 vann/avløp settes forskjellig for de ulike eiendommene.

 

Kategorier Gebyr/Selvkost