Velg en side

Når vi gir tillatelse til påslipp lager vi som regel et vedtak, men noen ganger inngår vi i stedet en privatrettslig avtale. Hva er forskjellen og fordelene/ulempene ved et vedtak i forhold til en privatrettslig avtale?

Forskjellen på vedtak og avtale er at du utøver kommunal myndighet med tilhørende muligheter tvangshjemler når du fatter enkeltvedtak, mens du  inngår avtale fordi du eier ledningsnettet som de ønsker tilgang til og opptrer dermed som andre private eiere. Du finner utfyllende omtale og veiledning i Norsk Vann rapport 183/2011.

Du kan i prinsippet ha samme innhold i et vedtak som i en avtale, så lenge innholdet i vedtaket ligger innenfor den materielle hjemmelen (forurensningsforskriften § 15A-4) Saksbehandlingen for et vedtak må dessuten følge forvaltningslovens regler, mens en avtale bare må forholde seg til de ulovfestede forvaltningsrettslige prinsippene om forsvarlig saksbehandling, herunder forsvarlig saksutredning og forbud mot usaklig forskjellbehandling.

Kategorier Diverse